MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2024-2-YAPIM İŞİ MÜTEAHHİTLERİNE BELİRLİ ŞARTLARLA EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI HAKKI SAĞLANDI

Hamza ERTEKİN

SMMM / Denetim ve İdare Müdürü

Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM AŞ.

hamzaertekin@bbdas.com.tr                                                                                      

 İstanbul, 10 Ocak 2024
 


YAPIM İŞİ MÜTEAHHİTLERİNE BELİRLİ ŞARTLARLA EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI HAKKI SAĞLANDI
 
  • I- GİRİŞ:

Bilindiği gibi 28 Aralık 2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 40’ıncı maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan yapım işleri ihaleleri yüklenicilerine, belirli şartlar dahilinde ek fiyat farkı ve süre uzatımı talep etme imkanı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamındaki; ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dâhil uygulamaya ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtildiğinden, bu konuyla ilgili usul ve esasların en kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmesi beklenilmektedir.

  • II- YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMI ŞARTLARI:
Yapılan mevzuat düzenlemesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenilen Geçici 7’inci madde ile;

- 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve,

- 28 Aralık 2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin,

- Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde,

- Sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için,

- Sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;
 
a)- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmesindeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir. Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar artırılabileceği,

b)- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabileceği,
yönünde belirleme yapılmıştır.

Yine, belirtilen kapsamda yer alan yapım işi sözleşmelerinde, 6 ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamındaki; ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtilmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Ek Fiyat Farkı Ve/Veya Sözleşmelerin Devri” başlıklı Geçici 5 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki yapım işleri sözleşmeleri için bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, bu maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir. 
 
  • III- YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKI VE SÜRE UZATIMININ KAPSAMI :

Yapılan düzenlemeye göre;

- Getirilen ek fiyat farkı ve süre uzatımı sadece yapım işleri sözleşmelerini kapsadığından, mal alımı veya hizmet alımlarına ait sözleşmelere ek fiyat farkı ve süre uzatımı talebinde bulunulamayacaktır,

- Sözleşmesinde fiyat farkı düzenlemesi olmayan işlerde, Yİ-ÜFE genel endeksine göre fiyat farkı hesaplanabilecek olup, bu hesaplamada ihale tarihi ile uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin %15’ine kadar fiyat farkı verilmesi mümkün olabilecek,

- İhalesi 01/03/2023 tarihinden önce yapılan yapım işleri için uygulanacak olup, bu tarih ve sonrasında yapılan ihaleler kapsam dışında kalmaktadır,

- İhale tarihi itibari ile kapsamda olan sözleşmelerin maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 28.12.2023 itibari ile devam ediyor olması ve geçici kabulünün onaylanmamış olması aranmaktadır,

- Fiyat farkı kapsamına giren işlerin 01/01/2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı talebinde bulunulabilecek olup, önceki tarihlere ait fiyat farkı talep edilemeyecektir,

- İhale tarihi itibari ile kapsamda olan ve devam eden yapım işleri için 6 aya kadar ek süre talebinde bulunulabilecektir,

- Fiyat farkı verilen işlerde fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 0,90’dan 1,00’e kadar arttırılabilir. Bu katsayı, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında gerçekleştirilen konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar arttırılabilmesi mümkün,

- İstisna kapsamında ihale edilen yapım işleri sözleşmeleri için de benzer düzenlemeler ilgili mevzuatında yapılabilmesi mümkün olabilecek.

  • IV- SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER :

Yapılan düzenleme kapsamındaki; ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtildiğinden, bu konuyla ilgili usul ve esasların en kısa sürede Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmesi beklenilmektedir.


KAYNAKÇA  :
 
- 28 Aralık 2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 40’ıncı maddesi.

Ekli Dosyalar

1954 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.