MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2022-3-41 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI NELER GETİRİYOR?

İstanbul, 5 Nisan 2022

 

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
hamzaertekin@bbdas.com.tr
 

 

41 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI NELER GETİRİYOR?

 

1- Konut Teslimlerinde Yapılan KDV Oranı Değişikliklerinin Uygulanmasına İlişkin Belirlemeler Yapılıyor:

 
 • 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen net alanı 150 m2'yi aşan konutların bu tarihten sonraki teslimlerinde, eskiden olduğu gibi %18 KDV hesaplanacağı yönünde düzenleme yapılıyor. Ancak ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’ndaki düzenlemeye göre, 150 m2’yi aşan konut teslimlerinde kademeli (150 m2 için %8, aşan kısmı için %18) KDV oranı uygulanması gerektiği yönünde görüşler de bulunmaktadır. 
 • Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Kararı’nın 10’uncu maddesindeki;
 
“Bu kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1’inci ve 4’üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur” hükmüne göre 1 Nisan 2022 tarihinden önce ruhsatı alınmış 150 m2 üzerindeki konutların belirtilen tarihten itibaren satışlarında, Karar’ın 1 ve 4’üncü maddesiyle kaldırılan veya değiştirilen bir düzenleme olmadığından, Karar’ın 9’uncu maddesi ile (II) sayılı listenin 35’inci sırasında ihdas edilen “Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı”  nın uygulanması ile ilgili kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığından, 150 m2 ye kadar olan kısım için %8, 150 m2 üzerine isabet eden kısma ise %18 KDV oranının uygulanması gerektiği görüşündeyim.
 
 • Tebliğ taslağına göre; konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

1.4.2022 TARİHİNDEN ÖNCE YAPI RUHSATI ALINMIŞ VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN İHALESİ YAPILMIŞ PROJELER KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN/EDİLECEK KONUT SATIŞLARINDA

KONUT TÜRÜ

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN KDV ORANI

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde

%.1

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yapı Ruhsatı 1.1.2017 Tarihinden Sonra Alınan  Lüks ve Birinci Sınıf İnşaatlarda  Ruhsat Tarihi İtibariyle Arsa Birim m² Değeri 1.000-2.000 TL Arasında Olan Konutlar

%.8

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yapı Ruhsatı 1.1.2017 Tarihinden Sonra Alınan Lüks ve Birinci Sınıf İnşaatlarda  Ruhsat Tarihi İtibariyle Arsa Birim m² Değeri 2.000 TL Üzerinde Olan Konutlar

%.18

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Olmakla Beraber, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Net Alanı 150  m² ye Kadar Olan Konutlar

%.1

Net Alanı 150 m² nin Üzerinde Olan Konutlar

18%

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPI RUHSATI ALINACAK VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN İHALESİ YAPILACAK PROJELER KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK KONUT SATIŞLARINDA

KONUT TÜRÜ

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV ORANI

Konutların Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Kısmı

%.8

Net Alanı 150 m² nin Üzerinde Olan Konutların 150 m² yi Aşan Kısmı

%18

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Kısmı

%.1

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m² yi Aşan Kısmı

%.18

 
 • 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınan/alınacak yapı ruhsatlarına inşa edilecek projelerden konut teslimlerinde, konutun net alanının;150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için %18 oranında aşağıdaki tablodaki gibi kademeli hesaplama yapılacaktır.
 
KADEMELİ KDV ORANINA GÖRE KDV HESAPLAMASI

Net Alan (m2)

Satış Tutarı (TL)

150 m2'ye Kadar Olan Kısmın KDV'si     (TL)                         (Satış Bedelix150/160x%8)

150 m2'yi Aşan Kısmın KDV'si   (TL)                             (Satış Bedelix10/160x%18)

TOPLAM KDV (TL)

160

2.000.000

150.000

22.500

172.5002- “Net Alan” Tanımı Tebliğdeki Yerini Alıyor:
 
 • Net Alan; “Bağımsız bölüm net alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne göre hesaplanır” şeklinde tanımlanmıştır. 
 • Tebliğ Taslağında, Danıştay’ın iptal kararına paralel olarak, konutlarda net alan hesabının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’”ne göre hesaplanacağı açık bir şekilde ifade edilmiş olmaktadır.

3- Arsa Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi:
 
 • 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren % 18’den % 8’e indirildi. 
 • Bu değişiklik 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten itibaren yapılacak arsa ve arazi teslimlerinde % 8 KDV hesaplanacak. 
 • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmesi 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapılmış olsa bile, arsa sahipleri ile müteahhitler arasında yapılacak eş zamanlı fatura düzenleme işleminin 1 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılması durumunda, arsa için % 8 KDV hesaplanabilecektir.

4- İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Getiriliyor:
 
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan; “Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler” ile “Kısmi Tevkifat Uygulanan Teslimlerden” (Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına verilen Diğer Hizmetler ile Devlet Malzeme Ofisine yapılacak Diğer Teslimler hariç) mükelleflerin satıcı mükelleflerle yapacakları bir yıllık sözleşmeyle, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, alımlarına isabet eden hesaplanan KDV’nin tamamını tevkifat yaparak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme imkanı sağlanmaktadır. 
 • Alıcılar, bir yıl dolmadan uygulamadan vazgeçilemeyecekleri gibi, yılın dolması halinde sözleşmeyi yenileyebilecekler ve sözleşme imzalamadıkları diğer satıcılar ile tevkifata tabi işlemlerine genel düzenlemeler çerçevesinde aynen devam edebileceklerdir. 
 • Burada tereddüt edilecek husus; tevkifat kapsamında olmayan emtia alımları veya hizmet ifalarında da tam tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tereddüte yer bırakmayacak şekilde net olarak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
 • Bu kapsamda Satıcılar adına yapılan tam KDV tevkifatlarının iadesi genel usule göre yapılabilecektir.
 
 
5- Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Kapsamına Alınıyor:

 
a)- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Külçe Metal Teslimleri Bölümüne “Demir-Çelik” Külçeleri De Eklenmiştir:
 
           Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

           Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.

           Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir.

 
 b)- Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Kapsamına Alınmıştır:
 
           Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

           Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.                Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.                İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

               Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

               Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.
 
 
 c)- Demir-Çelik Teslimlerinden Doğan KDV Tevkifatının İadesi:
 
-    Mahsuben iade talepleri; miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
-    5.000TL’yi (Taslakta 10.000 TL’yi) aşmayan nakden iade talepleri; teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir,
-    5.000TL (Taslakta 10.000 TL’yi) ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 5.000 TL’yi (Taslakta 10.000 TL’yi) aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.


6- Nakden/Mahsuben İadelerde Esas Alınan 5.000 TL Sınır 10.000 TL’ye Çıkarılıyor:
 
 • Tebliğin muhtelif bölümlerinde yer alan 5.000 TL nakit veya mahsup KDV iade sınırı düzenlemelerindeki tutar, 10.000 TL ye çıkarılması düşünülüyor.

7- İmalatçı İhracatçılara Özgü Yeni KDV İade Usul ve Esasları Belirleniyor:
 
 • Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar ihtiyari olarak, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecekler, 
 • Bu uygulamadan, tebliğde belirtilen “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilecekler. 
 • İmalatçı-ihracatçılar bu uygulama kapsamındaki taleplerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna  Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT- (II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan edebilecekler, 
 • Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılarak talep oluşturulabilecektir. 
 • Bu yönde iade talebi için yüklenilen KDV listesi yerine; ihracatın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi ile bu dönemden önceki 12 aya ilişkin indirilecek KDV listeleri, meslek odasına üyelik belgesi ile imalatçı belgesi ayrıca ibraz edilecektir. 
 • Bu yönde mahsuben iade taleplerinde, miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir, 
 • 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
 • 100.000 TL’ye kadar nakden iade talepleri, süresinde YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan imalatçılar bakımından YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. 
 • 10.000 TL üzerinde veya Tam Tasdik Sözleşmesi bulunanların 100.000 TL üzerindeki nakit iade taleplerinde, aşan kısım için vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranılacaktır. 
 • Bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellef, sonraki dönemlerde yüklenilen KDV esasına göre iade talebinde bulunabilir.

8- Tebliğde Yer Alan Perakende Satışın Tanımı Değişmiştir:
 
 • Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 • Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

9- Tebliğin Bazı Bölümleri Yürürlükten Kaldırılıyor:
 
 • Tebliğin “Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler” başlıklı (III/B-2.3.) bölümü yürürlükten kaldırılacaktır, 
 • Tebliğin “Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması” başlıklı (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan, “(B) bölümünün” ibaresi ile aynı paragrafın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılacaktır, 
 • Tebliğin “Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri” başlıklı (II/B-2.4.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan, “B bölümünün” ile “(üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesisler hariç)” ibareleri yürürlükten kaldırılacaktır.

10- Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılacak Elektrik Teslimleri Nedeniyle İndirimli Orandan Aylık Nakden KDV İadesi Alınabilecek:
 
 • Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “(B) bölümünün 28, 29 ve 31 inci sırası” ibareleri “28, 29, 31 ve 34 üncü  sırası” olarak değiştirilmiştir. 
 • “34-(5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen sıra; Yürürlük: yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere 01.03.2022) Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri” 
 • Şeklinde değiştirileceğinden, 34’üncü sırada yer alan teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı yılı içinde aylık olarak nakden iade edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

11- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde KDV Oranı %18 Oldu:
 
 • 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.
 
Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
hamzaertekin@bbdas.com.tr
 

Ekli Dosyalar

818 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.