MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2021-8-STOK BEYANINA İLİŞKİN KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİNE YÖNELİK SORU VE CEVAPLAR

                                                                                                

Hamza ERTEKİN
Denetim ve İdare Müdürü
hamzaertekin@bbdas.com.tr
İstanbul, 30 Temmuz 2021
 

STOK BEYANINA İLİŞKİN KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİNE YÖNELİK SORU VE CEVAPLAR

 

1-         Stok Beyanında Uygulanacak KDV Oranı Nedir?

-           Kayıtlara intikal ettirilecek makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı, teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 oranı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
-           Emtialara ait stok beyanında, emtia; %18 orana tabi ise %9, %8 orana tabi ise %4 ve %1 orana tabi ise %0,5 oranında KDV beyan edilerek ödenecektir.

2-         Teslimleri KDV’den İstisna Olan Emtia Vb. Stokların Beyanı Yapılabilir mi?

-           Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak stok beyanı hükümlerinden yararlanılması mümkün değildir.

3-         Stok Beyanı Hangi Beyanname İle Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

-           Stok beyanına ilişkin bildirim; beyanname (Ek-18) ve ekinde envanter listesi (Ek-19) ile elektronik ortamda en geç 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

4-         Stok Beyanına Ait Ödemeler Ne Zamana Kadar Yapılacak, Vadesinde Ödenmemesi Halinde Ne Olacak?

-           Beyan edilen stoklara ilişkin KDV beyanname verme süresi içinde (31.08.2021 tarihine kadar) ödenmesi gerekmektedir.
-           Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılan Stok beyanlarına ilişkin KDV tutarları son güne kadar ödenebileceği gibi, Haziran ve Temmuz ayları içinde de ödenmiş olabilir.
-           Kanunda aksi yönde bir belirleme yapılmadığından; stok beyanlarına ait KDV’nin belirtilen süre içinde (31.08.2021 tarihine kadar) yapılamaması halinde, vadesinden sonra da gecikme zammı ile birlikte ödenebileceği ve kanun hükümlerinden bu halde de yararlanılabileceği düşünülmektedir.

5-         Stok Beyanlarına Ait KDV İndirilebilir mi?

-           Beyan edilen emtiaya (basılı kitap ve süreli yayınlar dâhil) ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir,
-           Kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV’nin indirimi mümkün olmayıp, bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

6-         Stok Beyanına Ait KDV Ne Zaman İndirim Konusu Yapılabilir, İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Ödeme Şartı Var mıdır?

-           Emtialara ait stok bildirimlerinden doğan KDV ödenmediği sürece indirim konusu yapılamayacaktır, ödendiği (aya) döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir,
-           Örneğin; 2021/Haziran ayı içinde beyan edilen emtia stoğuna ilişkin KDV’nin aynı ay içinde ödenmesi halinde 2021/Haziran dönemi KDV beyanında indirim konusu yapılabilecek, ya da Temmuz ayı içinde ödenmesi halinde de Temmuz dönemine ait olup Ağustos ayında verilecek 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir,
-           Bunun dışında, 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilen emtia stoklarına ait beyan edilen KDV’nin en geç Ağustos ayı içinde 31.08.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde Ağustos dönemine ait olup Eylül ayı içinde verilecek KDV beyanında indirim konusu yapılabilecektir,
-           Kanun ve tebliğde aksi yönde bir belirleme yapılmadığından; 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilen emtia stoklarına ait KDV’ nin 31.08.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde, stok affı hükümlerinin geçerli olmakla birlikte ödeneceği tarihe kadar 6183 sayılı Kanun’a göre hesaplanacak Gecikme Zammı ile birlikte ödenmesi halinde, ödendiği aya ilişkin verilecek 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmasının gerektiği düşünülmektedir.

7-         Stok Beyanına Ait Ödenen KDV Beyannamede Nasıl İndirilecek?

-           Aksi yönde bir belirleme yapılıncaya kadar (emtia stoklarına ilişkin KDV’nin indirimine yönelik için ayrı bir satır ihdas edilmediği sürece); Stok beyanına ilişkin KDV’nin ödendiği aya ait 1 No.lu KDV beyannamesinin “İNDİRİMLER” bölümünde “Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırında indirim konusu yapılması,
-           “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı” bölümünde de, emtianın tabi olduğu KDV oranı (stok beyanında uygulanan indirimli oran dikkate alınmadan) satırında gösterilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

8-         Stok Beyanı İle Beyan Edilerek Ödenen ve İndirim Konusu Yapılan KDV İade Alınabilir mi?

-           Beyan edilen emtia stokları içindeki yer alan malların iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması durumunda (istisna yada indirimli oran teslimleri vb.) indirim konusu yapılan ve aynı zamanda yüklenime konu KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesi durumunda iade alınabilecektir,
-           Ancak; makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.

9-         Stok Beyanı Form Ba’ da Gösterilecek mi?

-           Stok beyanına konu işlemler, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle gösterilmesi gerekmektedir.

10-       ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin Stok Beyanı Yapılabilir mi?

-           ÖTV’nin konusuna giren mallarla ilgili stok beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV’yi 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde, bu mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün uygulanmaması öngörülmüştür. Bu şekilde beyan edilerek ödenen ÖTV için vergi cezası kesilmeyecektir.
 
11-       Hangi Emtialar İçin Stok Beyanı Yapılabilecektir?

-           Alım satım işletmelerinde satışa hazır mallar ile imalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul mallar için stok beyanı verilebilir,
-           Aynı şekilde inşaat işletmelerinin (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirmeleri mümkündür.
-           Beyan edilecek olan kayıt ve tescile tabi kıymetler, kayıt ve tescil için kullanılan bilgiler (numara, harf, işaret, marka vb.) belirtilmek suretiyle envanter listesinde beyan edilecektir. Kayıt ve tescile ilişkin gerekli bilgileri içermeyen kıymetlerin, beyandan önce ilgili kamu idarelerine başvurularak kayıt ve tescil ettirilmesi ve alınan kayıt ve tescil bilgileri ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kıymetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenecek belgelerde kayıt ve tescil bilgilerine de yer verilecektir.

12-       Stok Beyanına Konu Mallar Kayıtlı Değerlerinin Altında Satılabilir mi?

-           Stok beyanı yapılan malların satılması hâlinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlara alınan değerinden düşük olamayacaktır,
-           Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması hâlinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.

13-       Stok Beyanına Konu ATİK’ler İçin Amortisman Ayrılabilir mi?

-           Bildirime dâhil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

14-       Stok Beyanına Konu Kıymetler Kayıtlara Nasıl Alınacak?

-           Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.
-           Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.
-           Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
-           İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.    

                                                        
KAYNAKÇA:

-           7326 sayılı Kanun ve Tebliği

Ekli Dosyalar

63597 kişi tarafından görüntülenmiştir.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.