MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2024-81-2024 Yılında E-Fatura E-İrsaliye ve E-Defter Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler

Tarih   : 05.06.2024

Sayı    : BBDAS/2024-81

Konu  : 2024 Yılında E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler

 

509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren E-Fatura, E-İrsaliye ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren E-Defter kapsamına girecek mükelleflerin belirlenmesine yönelik kriterler ve açıklamalar sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 
Aşağıda Belirtilen Başlıklar Altında Düzenlenen Tablolar Ekte Sunulmaktadır:
 
 • Ciro Limitine Bakılmaksızın “Faaliyet Türüne Göre” E-Fatura Ve E-Defter Kapsamına Girecek Mükellefler Tablosu,
 • Belirlenen Ciro Limitlerinin Aşılması Halinde E-Fatura Ve E-Defter Kapsamına Girecek Mükellefler Tablosu,
 • E –Fatura İle İlgili Özellikli Konular,
 • E-İrsaliye Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler Tablosu,
 • E-Arşiv Fatura Düzenleme Limitleri,
 • E-Defter Uygulamasında Esas Alınacak “Brüt Satış Hasılatının” Tespitine Yönelik Verilmiş Özelgeler.
  
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

 

 • I- CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN “FAALİYET TÜRÜNE GÖRE” E-FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER:

 

SIRA

CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN FAALİYET TÜRÜNE GÖRE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

Lisans Alma Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

 

Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

3

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Hal Kayıt Sistemi Kapsamında Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

Faaliyete Başladıkları Tarihten İtibaren 3 Ay İçinde

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

4

(Ek:RG-9/2/2021-31390) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)

Faaliyete Başlayanların SGK’ya Fatura Düzenlemeye Başlamadan Önce

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

5

(Ek:RG-22/1/2022-31727) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

6

(Ek:RG-7/10/2023-32332) 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarjağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri. (Yeni faaliyete başlayanlar faaliyete başladıkları tarihten itibaren)

Öteden beri faaliyeti olanlar 02.01.2024 tarihinde, yeni işe başlayanlar, işe başladıkları tarihten itibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

7

2023 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler

İzleyen Yılın Başından İtibaren

İzleyen Yılın Başından İtibaren

8

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler. Bunlar ile, isteğe bağlı olarak geçen diğer mükellefler.

Başvuruyu Takip Eden Ay Başından İtibaren

Zorunlu Değil

 

Yukarıdaki Tabloya Göre; 

* 2024 Yılında ciro limitine bakılmaksızın 509 Seri No.lu VUK Tebliğinde belirlenen “Faaliyet Türlerine Göre” şartları sağlayanların, belirlenen tarihe kadar E-Faturaya geçmeleri ve E-Faturaya geçtikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren (01.01.2025 tarihinden itibaren) de E-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 

 

 • II- BELİRLENEN CİRO LİMİTLERİNİN AŞILMASI HALİNDE E-FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER: 

 

SIRA

CİRO AŞIMINA GÖRE e-DEFTER / e- FATURA UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

2023 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 3 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Mükellefler

01.07.2024

01.01.2025

2

2023 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları ile Gayrisafi İş Hasılatı) 500 Bin TL’yi Geçen Gayrimenkul ve/veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler (Ek:RG-22/1/2022-31727)

01.07.2024

01.01.2025

3

İnternet Üzerinden 2023 Yılında   500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.  (Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

01.07.2024

01.01.2025

 NOT: Belirlenen hadlerin altında kalan mükellefler de istemeleri halinde e-Fatura uygulamasından yararlanabilecektir.
 

Yukarıdaki Tabloya Göre;

* Sektör ayrımı yapılmaksızın 2023 Yılı için belirlenen ciroyu aşanlar ile, belirlenen bazı sektörler için özel olarak belirlenen ciroları aşanlar, 01.07.2024 tarihinden itibaren E-Faturaya, 01.01.2025 tarihinden itibaren de E-Deftere geçmek zorundadırlar.
 
 • III- E –FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ KONULAR:
 • 1- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından (Değişik ibare:RG-7/10/2023- 32332) Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuruda belirtilecek tarihten) itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” Numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. 
Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 • 2- E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler İle İhtiyari Olarak Uygulamaya Dahil Olan Mükelleflerin Birbirlerine Belge Düzenlemesi:
e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin, birbirlerine sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) düzenlemeleri ve almaları gereken faturaları, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur. 
 
 • 3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alanların E-Faturaya Geçme Zorunluluğu:
 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.
 
 • 4- Devrolunan, Birleşilen Veya Tür Değiştiren (Yeni Ortaya Çıkan) Şirketlerde E-Fatura Zorunluluğu:
 
e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
 
e-Fatura uygulamasına dâhil olan veya dâhil olmak zorunda olan bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde, yeni kurulan sermaye şirketi de e-Fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadır. Uygulamaya dâhil olma süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
 
 • 5- İşi Bırakıp Daha Sonra Yeniden Mükellefiyet Tesis Ettiren Gerçek Kişilerde E-Fatura Zorunluluğu:
 
Bu Tebliğ kapsamında e-Fatura uygulamasına dâhil olduktan sonra veya dâhil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişi mükellefler, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 
 • IV- E-İRSALİYE KULLANMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER :

 

SIRA

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

E-İRSALİYE UYGULAMASINA BAŞLAMA TARİHİ

1

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

3

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

4

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

5

- (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727) mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç).

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

6

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

Şartın Sağlandığı Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

7

(Değişik:RG-22/1/2022-31727) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Takip Eden Hesap Döneminin Yedinci Ayı Başından İtibaren

8

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Hal Kayıt Sistemi Kapsamında Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak toptan sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

Faaliyete Başladıkları Ayı Takip Eden 4. Ayın Başından İtibaren

9

Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

Yazılı Bildirim Yapılan Mükelleflerin Yazıda Verilen Süre İçinde

Yukarıdaki Tabloya Göre; 

* e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2023 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2024 tarihinden itibaren,
 
* 2024 Yılında belirtilen sektörlerde faaliyete başlayanlar ile belirtilen şartlara yıl içinde haiz olanlar, faaliyete başlama veya şartın sağlandığı ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren,
 

e-İrsaliye kullanma zorunluluğu kapsamına girecektir.

 

 • V- E-ARŞİV FATURA DÜZENLEME LİMİTLERİ:

 

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, 509 No.lu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Aşağıda belirlenen tutar ve üzerinde mal teslimi veya hizmet ifalarında e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunludur.
 

E-Arşiv Fatura Düzenlenecek Mükellef ve Nihai Tüketici Grubu

2024 Yılında E-Arşiv Fatura Alt Limiti (Vergiler Dahil)

Vergi Mükelleflerine Düzenlenecek

6.900 TL

Nihai Tüketicilere Düzenlenecek

5.000 TL

 NOT: 483 SN VUK Genel Tebliği Madde 6’da belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; Kanunun 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-arşiv faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmiştir.

 NOT: e-Belge uygulamalarına geçiş için öngörülen “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)”nın tespitinde, ilgili hesap dönemine ait olan konsolide (tüm faaliyet alanlarından elde edilen toplam hasılat) hasılat esas alınacaktır. (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/105-535_Sira_Nolu_VUK_Tebligi_Duyuru.pdf

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

 

12855 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.