MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-94-Tahsilat Genel Tebliğlerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

Tarih   : 21.07.2022

Sayı    : BBDAS/2022-94

Konu  : Tahsilat Genel Tebliğlerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

 

21 Temmuz 2022 tarih 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:6) ile Tahsilat Genel Tebliğleri (Seri:B Sıra 13 ve 14) ile;
 
 • Yıllık %15 olarak uygulanmakta olan “Tecil Faizi Oranı”, 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %24’e yükseltilmiştir, 
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araçlarla ilgili ödeme kolaylığı getirilmiştir, 
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre verilen idari para cezalarına 1 aylık genel ödeme süresi belirlenerek, ilgili idari para cezasının düzenlendiği kanunlarında özel ödeme süresi belirtilmemiş idari para cezalarının da 1 ay içinde ödenmesi gerektiği, bu süre içinde ödeme yapılması halinde ayrıca %25 indirim yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 
Yapılan bu değişikliklere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

1- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:6) ile; Tecil Faizi Oranı Artırıldı:
 
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan “Tecil Faizi Oranı” 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir.
2- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 13) İle; 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler Doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) İşletimindeki Otoyollar İle Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayolları İçin Belirlenen Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yaptığı Tespit Edilen Araçlarla İlgili Ödeme Kolaylığı Getirilmiştir:
 
A)- 6001 Sayılı Kanunun 7417 Sayılı Kanunla Değişik 30 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Uygulaması:

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen ;

 • 15 gün içinde KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden geçiş ücretinin ödenmesi halinde, idari para cezası verilmeyecek,
 • 15 gün içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde, geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezasının KGM tarafından verilecek.
Ancak, geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişle ilgili olarak ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 günü takip eden 30 gün içinde idari para cezası muhatabına;

 • Tebliğ edilmeden önce, geçiş ücretinin ve 1 katı tutarındaki idari para cezasının KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ödenmesi halinde, idari para cezasının 4 kat yerine 1 kat verilmiş sayılması,
 • Tebliğ edildikten sonra, geçiş ücretinin 4 katı olarak verilen idari para cezasının %25’i ile geçiş ücretinin KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ya da vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenmesi halinde, idari para cezasının %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bu şekilde ödenen idari para cezalarına, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
Örnek - Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapılmıştır.
Ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde (son gün 20/7/2022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecektir. 15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilmesi gerekmektedir. Ancak, on beş günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde (21/7/2022-19/8/2022) ödeme yapılması halinde, 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin değişik birinci fıkrası gereğince, geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecektir.

B)- 6001 Sayılı Kanunun Geçici 6 Ncı Maddesinin Kapsamı:

 • 6001 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak verilen veya verilmesi gereken veya bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ödenmemiş olan para cezaları ve idari para cezaları hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarının bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmez.” hükmü yer almaktadır. 
 • 5/7/2022 tarihinden 45 gün öncesine kadar (bu gün dâhil) Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapmış olanların, bu geçişleri için 6001 sayılı Kanunun 7417 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesinin birinci fıkrasıyla yapılan düzenlemeden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 • 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin değişik birinci fıkrası uyarınca, geçiş ücretini ödemeden geçiş yapanların bu geçişleri nedeniyle kesilmesi gereken 4 katı tutarındaki idari para cezasını 1 kat tutarlı olarak ödeyebilmeleri için, bu ödemenin geçişin yapıldığı tarihi takip eden 16. gün ila 45. gün arasında (bu günler dâhil) yapılmış olması gerekmektedir.
 • Bu nedenle, geçici 6 ncı maddenin yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden (bu tarih hariç) geriye doğru 45 gün içinde ücret ödenmeden yapılan geçişler için bu madde hükmünden yararlanılabilecektir.
 • Bu itibarla, 21/5/2022 ila 4/7/2022 tarihleri arasında ücret ödemeden yapılan geçişler için geçici 6 ncı madde hükmünden yararlanılması mümkün olacaktır.
C)- 6001 Sayılı Kanunun Geçici 6 Ncı Maddesinden Yararlanma Esasları:

 • Karayolları Genel Müdürlüğü işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından 21/5/2022 ila 4/7/2022 tarihleri arasında belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak geçiş tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günden sonraki 30 gün içinde geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin 1 katının ödenmesi halinde madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 günden sonraki 30 gün içinde geçiş ücreti veya geçiş ücretinin 1 katı idari para cezasından herhangi birisinin ödenmemesi halinde madde hükmünden yararlanılamayacaktır.
 • Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 günden sonra yapılan ödemeler için madde hükmünden yararlanılamayacaktır.
 • Madde hükmünden yararlanılarak yapılan idari para cezası ödemelerine 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen indirim uygulanmayacaktır.
 • Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde kapsamına giren geçişlere ilişkin olarak yapılan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.
Örnek 2- Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde olan köprüden 28/6/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapılmıştır.
Söz konusu ödemesiz geçiş, geçici 6 ncı maddenin yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden geriye doğru 45 günlük süre içinde olduğundan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen;

 • 15 gün içinde (13/7/2022 tarihi sonuna kadar) geçiş ücretinin ödenmesi halinde, bu geçiş için herhangi bir idari para cezası kesilmemesi,
 • 15 günlük süreyi takip eden 30 günlük süre içinde (12/8/2022 tarihi sonuna kadar) geçiş ücreti ve bu ücretin bir katı tutarındaki idari para cezasının ödenmesi halinde, bu geçiş için başkaca idari para cezası talep edilmemesi,
 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, ödemesiz geçiş tarihinin 23/5/2022 tarihi olduğu varsayıldığında, geçici 6 ncı maddeden yararlanılabilmesi için geçiş ücreti ve 1 katı tutarındaki idari para cezasının 7/7/2022 tarihi sonuna kadar ödenmiş olması şarttır.

3- Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) İle; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Verilen İdari Para Cezalarına 1 Aylık Genel Ödeme Süresi Belirlenerek, İlgili İdari Para Cezasının Düzenlendiği Kanunlarında Özel Ödeme Süresi Belirtilmemiş İdari Para Cezalarının Da 1 Ay İçinde Ödenmesi Gerektiği, Bu Süre İçinde Ödeme Yapılması Halinde Ayrıca %25 İndirim Yapılacağı Yönünde Düzenleme Yapılmıştır.
 
A)- 5326 Sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin Altıncı Fıkrasında Yapılan Düzenlemeler:

 • 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası, 7417 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda “(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” şeklini almıştır.
 • Yapılan değişiklikle, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 1 aylık genel ödeme süresi getirilerek, ilgili kanunlarında ödeme süresi öngörülmemiş olan idari para cezalarının ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödeneceği ve idari para cezalarında indirim uygulamasının ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • İdari para cezalarının düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin; bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise 5326 sayılı Kanunda belirlenmiş olan 1 aylık ödeme süresi içinde idari para cezasının ödenmesi gerekmektedir.
 • Ödeme süresi içinde ödenen idari para cezalarından %25 oranında indirim yapılacaktır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacaktır.
 • İndirimli tahsil edilen idari para cezalarına yönelik düzenlenecek makbuzlarda; idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.
 • İdari para cezalarının ödenmiş olması, bu cezalara karşı kanun yoluna başvurma hakkının kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 
 
B)- 7417 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Verilen İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması:

7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden önce 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre idari para cezalarında indirim, idari para cezasına karşı kanunlarda öngörülen kanun yoluna başvuru süresi içinde yapılan ödemelere uygulandığından, 5/7/2022 tarihinden önce verilen ancak kanun yoluna başvuru süresi bu tarih itibarıyla geçmemiş olan idari para cezalarında;

 • Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha uzun olması halinde, kanun yoluna başvuru süresi içinde,
 • Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha kısa olması halinde ise ödeme süresi içinde,
yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.

Diğer taraftan, Kanunun yayımlandığı 5/7/2022 tarihi itibarıyla kanun yoluna başvuru süresi geçtiği halde ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, indirim hakkından yararlanılacağı tabiidir.
Ayrıca, 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 442’nin (III/D) bölümünün “4- İndirim Uygulaması” başlıklı alt bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Saygılarımızla.
 
               BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

184 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.