MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-91-Tahsilat Genel Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

 

Tarih : 18.07.2022

Sayı    : BBDAS/2022-91

Konu  : Tahsilat Genel Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

 

Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri:A Sıra No:1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:14) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre, 07.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri No:1) de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Türkiye’de Yerleşik Sigorta Şirketleri Tarafından Kefalet Sigortası Kapsamında Düzenlenen “Kefalet Senetleri” Teminat Olarak Kabul Edilebilecek:
 
Tebliğin 1 inci maddesiyle; 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, 6183 sayılı Kanun kapsamında teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

2- İhtiyaten Haczedilen Muhafazası Tehlikeli Veya Masraflı Olan Mallar Derhal Satılarak Bedelleri Teminat Olarak Muhafaza Edilebilecek
:
 
Tebliğin 2 nci maddesiyle; 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkan sağlanmaya yönelik düzenleme yapılmıştır.

3- Satış Komisyonuna Defterdar Başkanlık Yapabilecek:
 
7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde,  Tebliğin 8 inci maddesi ile defterdar  yardımcısının olmadığı durumlarda, satış komisyonuna defterdarın başkanlık yapabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

4- Proje ve Faaliyetler Karşılığında Mahalli İdarelere Yapılacak Bazı Ödemelerde Borç Durumunu Gösterir Belge Aranılmayacak:
 
6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;
 
  • Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmayacak.

5- Birden Fazla Alacaklı Tahsil Dairesi Olması Durumunda Kesinti Tutarı En Yüksek Borç Tutarını Bildiren Tahsil Dairesine Aktarılacak:
 
6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;
 
  • Ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılacak.

6- Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak Ödemelerde 6183 sayılı Kanun’un 22/A Maddesi’ne Göre Getirilen Borç Durumu Sorgulama Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak İdari Para Ceza Tutarı Güncellendi:
 
Tebliğin 5 inci maddesiyle, 5326  sayılı  Kabahatler  Kanunu’nun  İdari  Para  Cezası  başlıklı  17  nci  maddesinin cezaların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasına yönelik yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının 2022 yılı 9.013 TL olduğu belirtildi.

7- Elektronik Ortamda Menkul ve Gayrimenkul Satışlarına İlişkin Açık Artırımlarda Verilebilecek Teminatlar:
 
  • Tebliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde, menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
  • Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda; alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği belirlenmiştir. 
  • Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı, ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine teslim edileceği yönünde belirlemeler yapılmıştır.
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

228 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.