MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-90-2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması

Tarih   : 05.07.2022

Sayı    : BBDAS/2022-90

Konu  : 2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması


I- MALİ TATİL UYGULAMASINDA YASAL DAYANAK

 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, 2022 yılında  01 Temmuz 2022 - 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.


II- VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI BAKIMINDAN
 
1)- MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER:
 
5604 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. (5604 sayılı Kanun Md. 1/ 2)
 
GİB’in 29.03.2019 tarihinde yayımladığı VUK 115 sayılı sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken;
 
- Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,
- KDV beyannameleri
- Damga vergisi beyannamesinin
 
Verilme süreleri mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olamamıştır.
 
Buna göre; Temmuz ayı içinde verilecek Haziran 2022 dönemine ait; KDV, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamelerinin 26 Temmuz 2022 tarihine kadar verilerek, ödemelerinin de normal vadeleri içinde yapılması gerekmektedir.
 
Ancak, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında olduğundan ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
2)- MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN BEYANNAMELER:
 
01.07.2022-20.07.2022 tarihleri arasında verilecek olan;
 
 • Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi,
 • Özel İletişim Vergisi beyannamesi,
 • Şans Oyunları Vergisi beyannamesi,
 • Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar beyannamelerine İlişkin,
 
Ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında olmadığı 5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 7’nci fıkrasında açıklanmıştır.
 
3)- MALİ TATİL NEDENİ İLE UZAYACAK SÜRELER:
 
1 seri No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’e göre son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki bazı süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. (Son gün: 27 Temmuz 2022)
 
Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:
 
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. 
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. 
 • Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. 
 • Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.
 
4). MALİ TATİL NEDENİ İLE İŞLEMEYEN SÜRELER:
 
4.1. Muhasebe Kayıt Süreleri:
 
Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.
 
Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.
 
Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
 
4.2. Bildirim Süreleri:
 
Vergi Usul Kanununun 153 ila 170’inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168’inci maddesinde yer alan “Bildirim Süreleri” mali tatil süresince işlemez. 
 
4.3. Dava Açma Süreleri:
 
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
 
Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos arasında Adli Tatil olup, yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre Bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.
 
5064 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ile değişik 61’inci maddesinde;
 
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde; “Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.” hükmü mevcuttur.
 
Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.
 
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’inci maddesi gereğince her yıl 20 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında “Adli Tatil” uygulanmakta olup, yeni adli yıl 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre kanunda yazılı sürelerin bitmesi, çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.
 
Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 
 
Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2022 yılında bu süre 7 Eylül 2022 Çarşamba günü sona ermektedir.
 
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.
 
5)- MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA:
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.
 
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.
 
6)- MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ:
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.
 
Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
 
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.
 
7)- MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN 5 GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER:
 
6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.
 
Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
Buna göre, 2022 yılında mali tatilin sona erdiği günü izleyen beşinci gün (21 ila 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimi olan 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermektedir.


III- SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI BAKIMINDAN
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerin kapsamı ve mali tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yetkilidir.
 
Bu yetki; 26568 sayı 30.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.
 
1)- MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER:
 
a). 506 / 5510 sayılı Kanun kapsamında Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeler
 
 • İşyeri bildirgesi
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • İdari para cezasına itiraz ve ödemesi
 • Prim ödemesi
 • Resen hesaplanan prim borcuna itiraz
 • Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz
 • Prim borçlarının ertelenmesi talebi
 • Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz
 
b). 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri
 
 • Giriş bildirgesi
 • Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi
 • Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi
 • İdari para cezası
 • İsteğe bağlı borçlanma talebi
 
c). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri
 
 • İşten ayrılma bildirgesi
 • İdari para cezası
 
d). 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri
 
 • Tebliğ edilen İPC son günü
 • İş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü
 
2)- MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN İŞ VE İŞLEMLER:
 
 • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
 • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,
 • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
 • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
 • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
 
 • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
 • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz

1756 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.