MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-74-Taşınır Ve Taşınmazlar İle Mal Ve Hizmet Satılması Ve Kiralanmasına Yönelik İlanların Yayınlanmasına Aracılık Edenlere Bildirim Zorunlul

Tarih   : 02.06.2022

Sayı    : BBDAS/2022-74

Konu  : Taşınır Ve Taşınmazlar İle Mal Ve Hizmet Satılması Ve Kiralanmasına Yönelik İlanların Yayınlanmasına Aracılık Edenlere Bildirim Zorunluluğu

 

31 Mayıs 2022 tarih 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmet satılması ve kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, aylık sürelerde gerçekleştirdikleri bu yöndeki hizmetlere ilişkin bazı bilgileri, sürekli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
 
Alım-satım, hizmet ve kiralamalardan elde edilen gelirlerin vergilenmesi ve kayıt dışı ile mücadele kapsamında değerlendirilmek üzere, getirilen zorunluluğa ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıdaki gibidir.

1- Sürekli Bildirim Zorunluluğu Getirilen İlanlar Hangileridir?
 
Aşağıda belirtilen; taşınır, taşınmaz, mal ve haklar ile hizmetlerin satılması ve kiralanmasına yönelik ilanlara aracılık edilmesi halinde, aylık olarak sürekli bildirim kapsamında olunacaktır. 
 • Taşınır (Türk Medeni Kanunu’na göre mülkiyete konu olabilen eşyalar)
 • Taşınmaz (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704 üncü maddesinde sayılan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri)
 • Mal ve hizmetler 
31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle; yukarıda belirtilenlere yönelik yayında olan veya bu tarihte yayından kaldırılan ilanlar bildirim kapsamında olup 31.08.2022 tarihine kadar bildirilmesi zorunludur.

2- Sürekli Bildirim Yapma Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?
 
Yukarıda belirtilen; taşınır, taşınmaz, mal ve haklar ile hizmetlerin satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayınlanmasına aracılık eden aşağıda sayılan; aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılar bildirim yapma zorunluluğu kapsamındadır.
 
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
 • 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan ve hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,
3- Bildirim Zorunluluğu Kapsamında Olan Bilgiler Nelerdir?
 
Bildirim zorunluluğu getirilenler, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri bildirmek zorundadırlar.
 
 • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
 • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
 • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,
 • Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,
 • Yukarıda sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar tarafından, bildirilmesi zorunlu olan bilgilere yayımlanacak ilanlarda yer verilmesi zorunlu olmayıp, zorunluluk bu bilgilerin Başkanlığa bildirilmesine yöneliktir. 
 4- İlan Verenlerden İstenilen Bilgilerin Verilmesi Zorunlu mudur?
 
 • Başkanlığa bildirilmesi zorunda olan ve yukarıda belirtilen bilgilerin ilana aracılık edenlere verilmesi zorunludur.
 • Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu bilgilerin ilan verenler tarafından kendilerine verilmemesi durumunda, ilan verenlere ilişkin bilgiler de ayrıca bildirilecektir.
 • Bilgilerin verilmemesi ve yanlış olması halinde müeyyidesi aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
5- Bildirim Yükümlülüğünün Zamanı ve Şekli Nasıl Olacak?
 
 • Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Başkanlık tarafından Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Başkanlığa bildirilecektir.
 • Düzenlemeye ilişkin ilk bildirimlerin 2022/Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapılması zorunludur.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların ilk kez bildirim yapılacak tarihten önce BTRANS’ın kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
 • İlk bildirim yapıldıktan sonra, zorunlu olan bilgiler “Temmuz” ayından itibaren (Temmuz ayına ait bilgiler Ağustos sonuna kadar) Başkanlığa “aylık” olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi
 • 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yayında olan veya bu tarih itibariyle yayından kaldırılan ilanlar 31.08.2022 tarihine kadar bildirilecek olup, detaylar bir sonraki maddede yer almaktadır.
 • Başkanlık, bildirilmesi zorunlu olan bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olup, bunlar ile bunlara ilişkin veri format ve standardında yapılacak değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.
6- Tebliğin Yürürlüğe Girdiği 31 Mayıs 2022 Tarihi İtibariyle Yayında Olan İlanların Bildirim Yükümlülüğü Karşısındaki Durumu Nedir?
 
 • 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.
 • Bu bildirimin yapılabilmesi için ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesinin gerekmesi halinde bu durum ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanlar Başkanlığa bildirilecektir.
7- Sorumluluklar ve Zorunluluklar İle Müeyyideleri Nelerdir?
 
 • İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların getirilen zorunluluk kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.
 • Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.
 • Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.
 • Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.
 

219 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.