MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2022-146-2023 Yılında Tutulacak Ticari Defter ve Tasdik Zamanları İle E-Defter Zorunluluğu

Tarih   : 06.12.2022

Sayı    : BBDAS/2022-146

Konu  : 2023 Yılında Tutulacak Ticari Defter ve Tasdik Zamanları İle E-Defter Zorunluluğu

 

2023 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

 

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 
A-        MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

 
I-         GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

 
1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
 
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler
 
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 
 
 
3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;
 
13/12/2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulacaktır.
 
4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
 
13/12/2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulacaktır.
 
5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:
 
Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.
 
13/12/2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Çiftçi İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi”n de Elektronik ortamda tutulacaktır.
 
Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine BİLANÇO esasına göre de defter tutabilirler. (GVK Md.59)

 
II-        DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE TUTULAN DEFTERLER İÇİN İLK MÜRACAAT, AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ
 
 1. DEFTER BEYAN SİSİTEMİNE MÜRACAT : Defter-Beyan Sistemini İLK DEFA kullanmaya başlayacak olan mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününe (31/Aralık) kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
2.İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.
 
 1. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. 
 1. Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 
 1. 5. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.
 
III-      KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

 
1)- ANONİM ŞİRKETLER
 
a) -Yevmiye Defteri
b) -Defteri Kebir
c)- Envanter Defteri
d) -Damga Vergisi Defteri
e)- Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) -Pay Defteri
g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
 
2)-LİMİTED ŞİRKETLER

 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
 • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2) 
 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
 
 
 
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
 
(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.
 
Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
 
3)- KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER
 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.
 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) Pay Defteri

 
4)- DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
 
5- DİĞER DEFTERLER
 
(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler) İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, Ambar defteri.
 
Anonim şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 
 
B-        DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

 
Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:
 
 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR ); 
 1. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; 
 1. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 
 1. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce. 
 1. Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.
 
C-        TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)
 
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
 
Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler
 
1- Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
2- Defteri kebir,
3- Envanter defteri
4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
5 -Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri 
 
 
 
       Ç- KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) YAPILACAK DEFTERLER (TTK MD 64/ 3, 5)
 
1)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)
 
2)-YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)
 
Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

 
D-       E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER
 
E-defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.
 

E-        E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHLERİ

 

2023 YILINDA E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER

 

SIRA

01.01.2023 TARİHİNDE e-DEFTER / e- FATURA UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

2021 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 4 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Tüm Mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

2

2022 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 3 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Tüm Mükellefler

01.07.2023

01.01.2024

3

2022 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler

 

01.01.2023

4

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan 2022 yılında lisans alanlar, lisans alımının  gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2022 Yılında Alınan Lisans Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

01.01.2023

5

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2022 gerçekleştirenler, imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, bu kapsamda 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2022 Yılında Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

01.01.2023

6

2020 veya 2021 Yılarında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 1 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler

01.07.2022

01.01.2023

7

2022 veya Müteakip Hesap Dönemlerinde Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları ile Gayrisafi İş Hasılatı) 500 Bin TL’yi Geçen Gayrimenkul ve/veya Motorlu Taşıt, İnşa, İmal, Alım, Satım veya Kiralama İşlemlerini Yapanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Faaliyetinde Bulunan Mükellefler (2022 Yılında Geçecekler İçin Esas Alınacak Süre)

01.07.2023

01.01.2024

8

Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım ve/veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermekte Olan Mevcut Otel İşletmeleri

01.07.2022

01.01.2023

9

Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Belediyelerden Yatırım ve/veya İşletme Belgesi Almak Suretiyle Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yeni Faaliyete Başlayacak Ola Otel İşletmeleri

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı Takip Eden Yılın Başından İtibaren

10

2022 Yılı içinde 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal etmek faaliyete başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2022 Yılında İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde

01.01.2023

11

İnternet üzerinden 2020 veya 2021 Yıllarında  1 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar. (Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

01.07.2022

01.01.2023

12

İnternet Üzerinden 2022 Yılında   500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.  (Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

01.07.2023

01.01.2024

13

2020 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler (Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri)

01.07.2021

01.01.2022

14

2021 Yılından İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler (Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri)

SGK’ya Fatura Düzenlemeye Başlamadan Önce

SGK’ya Fatura Düzenlemeye Başladıkları Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

15

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler. İsteğe bağlı olarak geçen diğer mükellefler.

 

Başvuruyu Takip Eden Ay Başından İtibaren

 

 

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

 

Elektronik Defter başvurusu yapmak için tüzel kişilerin Mali Mühür, gerçek kişilerin ise Mali  Mühür veya e-İmza temin ederek https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden başvurularını yapmaları gerekir.
 
e-DEFTER UYGULAMASINDA ESAS ALINACAK “BRÜT SATIŞ HASILATI”’ NIN TESPİTİNE YÖNELİK VERİLMİŞ ÖZELGELER

 

SIRA

HASILATIN TÜRÜ

KONU HAKKINDA VERİLMİŞ ÖZELGE BİLGİLERİ

e-DEFTER UYGULAMASINDA ESAS ALINACAK BRÜT SATIŞLARA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

 

1

Aktife Kayıtlı Arsa, Bina ve Demirbaş Satış Bedelleri

İstanbul VDB'nın 20.12.2016 tarih B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[MÜK257-2015/VUK1-19462]-256830 sayılı özelgesi

Dahil Edilmeyecek

 
 

2

Aktife Kayıtlı Taşıt Satışı

İzmir VDB’nın 07.02.2018 tarih 67854564-105[1741][5475]-62048 sayılı özelgesi

Dahil Edilmeyecek

 

2

SGK Teşvikleri

İstanbul VDB'nın 18.08.2017 tarih B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[Mük.257-2015/VUK1-19514]-256538 sayılı özelgesi)

Dahil Edilecek

 

3

Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu (DİFİF) Bedelleri

Mersin VDB'nın 13.06.2017 tarih 68554973-105[413-2016/9]-46343 sayılı özelgesi

Dahil Edilecek

 

4

Sübvansiyonlar

 

5

Vade Farkları

 

6

İhracat Kur Farkları

 

7

Alınan Vergi İadeleri

 

8

Satış İskontoları (611 Hesap Gr)

Çorum Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih 76071283-105(229-2013-6)-11 sayılı özelgesi

Dahil Edilecek

 

9

Belli Bir Dönem Sonunda, Belli Bir Ciro Aşıldığında Uygulanan; Alış İskontosu, Fiyat Farkı, Hasılat Primi, Satış Primi Gibi Alış İskontoları (602 Hesap Gr)

İzmir VDB’nın 07.02.2018 tarih 67854564-105[1741][5475]-62048 sayılı özelgesi

Dahil Edilecek

 

10

Alış İadeleri

İzmir VDB’nın 07.02.2018 tarih 67854564-105[1741][5475]-62048 sayılı özelgesi

Dahil Edilmeyecek

 

11

Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

 

12

Masraf Yansıtma Faturaları

Eskişehir VDB’nın 01.02.2012 tarih B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-17 sayılı özelgesi

Dahil Edilmeyecek

 

13

Yıl İçinde Nevi Değişikliği Yapılması Halinde Önceki Mükellefe Ait Hasılat

Denizli VDB'nın14.04.2014 tarih 95133703-105[421-2013/10]-52 sayılı özelge

Nevi Değiştiren Şirketin Hasılatı, Yeni Şirketin Hasılatına Dahil Edilecek

 

14

Temettü Gelirleri

İstanbul VDB’nın 02.10.2014 tarih 11395140-105[232-2012/VUK-1- . . .]—2320 sayılı özelgesi

Dahil Edilecek

 

15

Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Sahibine Düzenlenen Fatura Bedelleri

İzmir VDB'nın 22.02.2018 tarih 67854564-1741-85866 sayılı özelgesi)

Dahil Edilecek

 

16

Yıllara Sari İnşaatlara Ait Gelirler

Mersin VDB'nın 17.09.2013 tarih 68554973-105[413-2013/11]-101 sayılı özelgesi

İşin Bittiği Yılın Hasılatına Dahil Edilecek

 

17

İlaç Hizmet Bedeli, Reçete Başına Hizmet Bedeli

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığının 0.01.2017 tarih 97338759-105-2    sayılı özelgesi

Dahil Edilecek

 

 

 
F-        TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU
 
Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.
 
Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belgenin notere ibrazı yeterlidir.

 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1679 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2024 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.