MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-31-KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Son Değişiklikler

Tarih : 19.02.2021

Sayı    : BBDAS/2021-31

Konu  : KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Son Değişiklikler

 

16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile; “Mükellef Ve Vergi Sorumlusu” başlıklı (I/C.) bölümünde yer alan “2.1.KDV ‘de Tevkifat Uygulaması” alt başlıklı bölümünde, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.


1- Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletiliyor:
 
 • Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri belirlenmiş alıcılar arasına ekleniyor.
2- Yapım İşleri Ve Yapım İşleri İle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletiliyor:
 
 • Değişiklik öncesinde sadece belirlenmiş alıcılara uygulanmakta iken; KDV mükelleflerine verilecek “Yapım İşleri Ve Yapım İşleri İle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde” işlem tutarı KDV dahil 5.000.000 TL’yi aşması halinde(4/10 oranında) tevkifat uygulaması kapsamına alınıyor.
 • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonradan 5.000.000 TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulamasına başlanılacaktır. 
3- Karayolu İle Yapılan Yük Taşımacılığı Hizmeti Tevkifat Kapsamına Alınıyor:
 
 • Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) tevkifat kapsamına alınmaktadır.
 • Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
4- Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Dışında Kalan Ve Daha Önce Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Her Türlü Hizmetlerde Uygulanan Tevkifatın Kapsamı Genişletiliyor:
 
 • Değişiklik öncesinde sadece; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından KDV tevkifatı uygulanmakta iken, 
 • Mart başından itibaren; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşların yanı sıra, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
5- Ticari Reklam Hizmetleri KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır:
 
 • Ticari reklam kapsamına; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyur girmektedir.
 • (3/10) Oranında uygulanacak tevkifat kapsamına; mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.
 • Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

6- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne (DMO) Yapılacak Teslimler Tevkifat Kapsamına Alınmaktadır:
 
 • KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılacak ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

7- Tebliğde “Matrahta Değişiklik” Başlıklı (I/C-2.1.4.2.) Bölümünde Verilen Örnek Aşağıdaki Şekilde Değiştirildi:
 
 • Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
 • Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.
 • 2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.
 • Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
 • Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
 • Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır. 
 
8- Tebliğde “Fazla Ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” Başlıklı (I/C-2.1.4.3.) Bölümünde Verilen Örnek Aşağıdaki Şekilde Değiştirildi:
 
 • Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.

9- Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerinde 2 No.lu Beyanname İle Beyan Edilen Verginin Ödenmesi Şartı Getirildi:
 
 • Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
 • İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır.
 
 - KDV Tevkifatı Uygulamasında Yapılan Son Değişiklikler Tablosu Yazımızın Sonunda Eklidir. 
 
- Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Konulu Makalemize Ulaşmak İçn TIKLAYINIZ.

- Kargoyla Yük Taşıtılmasında KDV Tevkifatı Konulu Sirkülerimize Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla.
      
          BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        
 

  

KDV TEVKİFATI UYGULAMASINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU
TEBLİĞİN İLGİLİ (BÖLÜMÜ)
TESLİM VEYA HİZMETİN TÜRÜ
TEVKİFATTAN SORUMLU OLAN
ÖNCEKİ ORAN
YENİ ORAN (01.03.2021 Tarihinden İtibaren)
(I/C-2.1.3.2.1.)
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar
3/10
4/10
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde
KDV Mükellefleri (KDV Dahil 5.000.000 TL Üzerinde Hizmet Alanlar)
YENİ
4/10
(I/C-2.1.3.2.3.)
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar
5/10
7/10
(I/C-2.1.3.2.7.)
Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Fason Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri İle Buna Aracılık Hizmeti Yapanlara Yapılacak Ödemelerde
Belirlenmiş Alıcılar - KDV Mükellefleri
5/10
7/10
(I/C-2.1.3.2.10.)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar - KDV Mükellefleri
7/10
9/10
(I/C-2.1.3.2.11.)
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar - KDV Mükellefleri
5/10
5/10
Karayolu İle Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar - KDV Mükellefleri
YENİ
2/10
(I/C-2.1.3.2.15.)
Ticari Reklam Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar - KDV Mükellefleri
YENİ
3/10
(I/C-2.1.3.2.12.)
Baskı ve Basım Hizmetlerinde
Belirlenmiş Alıcılar
5/10
7/10
(I/C-2.1.3.3.7.)
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Ve Tebliğde Özel Olarak Belirlenmeyen Diğer Bütün Teslimlerde (Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma Vb. Enerji Kullanımları Hariç)
KDV Mükellefleri
YENİ
2/10
(I/C-2.1.3.2.14.)
Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Dönemlerinde Sunulan Hizmetlerde (Olağanüstü Bakım ve Onarım, Bina ve Arazi Hizmetlerinde)
Sağlık Bakanlığı ve Yüklenici KDV Mükellefleri
3/10
4/10
Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Dönemlerinde Sunulan Hizmetlerde (Tabloda Yer Alan Diğer Hizmetler)
Sağlık Bakanlığı ve Yüklenici KDV Mükellefleri
7/10
9/10
(I/C-2.1.3.2.13.)
Tebliğde Sayılanlar Dışında Kalan Tüm Hizmet İfalarında
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar
5/10
5/10
Tebliğde Sayılanlar Dışında Kalan Tüm Hizmet İfalarında
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları
YENİ
5/10
* Tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinde 2 No.lu Beyanname ile beyan edilen verginin ödenmesi şartı getirildi.
** Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri “Belirlenmiş Alıcılar” arasına alınıyor.

 

 

16231 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.