MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-27-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih   : 05.02.2021

Sayı    : BBDAS/2021-27

Konu  : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

 

05.02.2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) ile yapılan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. Özetle;
 
 • Alıcı ve satıcının aynı anda “mücbir sebep kapsamında” olması durumunda KDV tevkifatı uygulamasına devam edilecek,
 • Hizmet ihracında bedelin Türkiye’ye döviz olarak getirilme şartı kalkıyor, TL cinsinden düzenlenen faturalarda da bedellerinin TL olarak Türkiye’ye getirilmesi mümkün hale geliyor,
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna süresi uzatılıyor,
 • 2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulama süresi uzatılıyor,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinde istisna süresi uzatılıyor,
 • Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında yapılan devirler istisna kapsamına alınıyor,
 • Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve mülkiyeti devredilen konutların tesliminde KDV iadesi işlemlerinde, fiili teslime ilişkin başka bir belge aranılmayacağına ve yoklama yapılmayacağına ilişkin düzenleme yapılıyor,
 • KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsup edilemeyeceği (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) yönünde düzenleme yapıldı. Parantez içi hüküm çerçevesinde KDV iadelerinden mahsup işlemleri vergi inceleme sonucuna göre yapılmaya devam edecek,
 • Özel esaslar uygulamasına ilişkin izaha davet kapsamında yapılan işlemlere yönelik yeni belirlemeler yapılıyor.
 
 
1- Alıcı Ve Satıcının Aynı Anda “Mücbir Sebep Kapsamında” Olması Durumunda KDV Tevkifatı Uygulamasına Devam Edilecek:
 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde, mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı hükmü bulunmaktaydı.
 
Tebliğin bu bölümüne eklenilen yeni düzenleme ile; 05.02.2021 tarihinden itibaren yapılacak kısmi tevkifata tabi işlemlerde;  alıcı ve satıcının her ikisinin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.


2- Hizmet İhracında TL Cinsinden Düzenlenen Fatura Bedellerinin TL Olarak Türkiye’ye Getirilebilecek:
 
Bilindiği gibi KDVGUT’nin (II/A-2.2.) bölümünde yer alan düzenlemeye göre, hizmet ihracında bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve bunun tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktaydı.
 
Tebliğin ilgili bölümünde yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” şeklinde değiştirilmesine, aynı zamanda bölüme eklenilen “… Faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine… “ şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yapılan bu değişikliklere göre; hizmet ihracı faturası döviz cinsinden düzenlenmiş olsa bile, “döviz” olarak getirme zorunluluğu yerine, “bedelin” farklı döviz yada TL olarak getirilebilmesine ve ayrıca faturanın TL cinsinden düzenlenmesi ve bedelin TL cinsinden Türkiye’ye getirilmesine imkan sağlanmış olmaktadır.


3- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Süresi Uzatıldı:
 
Tebliğin (II/E.5.) bölümünde yer alan istisna düzenlemesinde geçen “İstanbul İl Özel İdaresi” ibaresi “İstanbul Valiliğine”  şeklinde değiştirilerek, 31.12.2020 olan istisna uygulama müddeti, 31.12.2025 olarak yeniden düzenlenmiştir.


4- 2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması:
 
Tebliğin (II/E-5.) bölüm başlığında ve düzenlemede yer alan “2020” ibaresi “2021” olarak düzenlenmiştir.
 

5- Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetlerinde İstisna Süresi Uzatıldı:


Tebliğin (II/G-3.) bölümünde yer alan istisna uygulama süresi olan 31.12.2020 tarihi 31.12.2023 olarak güncellenerek, istisna uygulama süresi uzatılmıştır.


6- “Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler” İstisna Kapsamına Alındı:
 
3065 sayılı Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenilen Geçici 41’inci madde ; “18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Gereği Tebliğin (II/G) bölümünde düzenleme yapılmıştır.
 
İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

7- Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde KDV İadesi Düzenlemesi Getirildi:
 
Tebliğin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte; “Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve mülkiyeti devredilen konutların tesliminde iade uygulamasına” ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 
Buna göre; yapı kullanma izin belgesine (iskan belgesi) sahip konutların indirimli orana tabi işlemler kapsamında satışlarından doğan KDV iadelerinde, konutların fiili teslimlerinin tevsikine yönelik başka bir belge aranılmayacağı ve yoklama yapılmayacağı yönünde belirlemeler yapılmıştır.

8- KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsup Edilemeyeceği (ÖTV’ye Tabi Olan Malların İndirimli Oran Uygulanmak Suretiyle Tesliminden Kaynaklanan KDV İade Alacağının, Bu Mallara İlişkin ÖTV Borçlarına Mahsuben İadesi Hariç) Yönünde Düzenleme Yapıldı:
 
 Bilindiği gibi; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünde yer alan;
 
KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”
 
Hükmüne göre; KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmekteydi.
 
Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümüne “KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceğine” yönelik ibare eklenmesi ile birlikte, parantez içi iade işlemlerden doğacak iade alacaklarının belirtilen ÖTV borçlarına mahsubu dışında kalan, iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunun önüne geçilmiştir.
 
ÖTV’ye tabi malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden doğan KDV iade alacaklarının, bu malların ÖTV borçlarına mahsup işlemlerinin, önceden olduğu gibi bu hükme göre, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesi uygulamasına devam edilecektir.
 
Buna göre; sadece ÖTV’ye tabi malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden doğan KDV iade alacakları, bu malların ÖTV borçlarına mahsup yapılabilecek olup, bunun haricinde doğan KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu mümkün olmayacaktır.

9- Olumsuz Mükelleflere İlişkin Özel Esaslar Bölümünde Düzenlemeler Yapılmıştır:
 
 • Tebliğin (IV/E.5.) “İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı bölümünün 2’inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
ESKİ   : “Öte yandan, aynı Kanunun 370’inci maddesinde, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükelleflerin izaha davet edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. 213 sayılı Kanunun 370’inci maddesinde yer alan izaha davet uygulaması kapsamında izaha davet komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, izaha davet uygulaması kapsamına girmeyen işlemlerin gerçekliğini ispatta ise bu Tebliğdeki hükümler uygulanır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet kapsamında olan ve izahı kabul edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz.”
 
YENİ  : “Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30/7/2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıklamalar uygulanır.”
 
 • Tebliğin (IV/E.5.) “İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı bölümünün 7’inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
ESKİ   : “Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılan mükellefler de aynı şekilde özel esaslara alınır.
 
YENİ   : “213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınır. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılır.”
 
 • Burada geçen (a) ayrımı; aşağıdaki şekilde olup, özel esaslara alınan mükelleflerin tebliğin (IV/E-5) bölümünde sayılan “işlemin gerçekliğini ispat” etmeleri durumu, özel esaslardan çıkmalarını sağlamayacaktır.
 
“ a) Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığına yönelik olumsuz tespit bulunan mükelleflerin kendilerine verilen 15 günlük süre içinde söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri veya kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri,”
 

Saygılarımızla.         
      
          BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
 
 
(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.        
 

210 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.