MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-199-2022 Yılında Tutulacak Ticari Defter ve Tasdik Zamanları İle E-Defter Zorunluluğu

Tarih  : 13.12.2021

Sayı    : BBDAS/2021-199

Konu  : 2022 Yılında Tutulacak Ticari Defter ve Tasdik Zamanları İle E-Defter Zorunluluğu

 

2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI
 
Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 
A-        MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER
 
I-         GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER
 
1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
 
2)-Kollektif ve Komandit Şirketler

a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)
 
3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

13/12/2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulacaktır.

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

13/12/2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulacaktır.
 
5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.
 
13/12/2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Çiftçi İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi”n de Elektronik ortamda tutulacaktır.
 
Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine BİLANÇO esasına göre de defter tutabilirler. (GVK Md.59)

 
II-        DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE TUTULAN DEFTERLER İÇİN İLK MÜRACAAT, AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1.DEFTER BEYAN SİSİTEMİNE MÜRACAT :
Defter-Beyan Sistemini İLK DEFA kullanmaya başlayacak olan mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününe (31/Aralık) kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
2.İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

3.Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

4.Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

5.Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. 
 
 
III-      KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER
 
1)- ANONİM ŞİRKETLER


a) -Yevmiye Defteri
b) -Defteri Kebir
c)- Envanter Defteri
d) -Damga Vergisi Defteri
e)- Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) -Pay Defteri
g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
  • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
 
2)-LİMİTED ŞİRKETLER
 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
  • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2) 
  • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
 
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
 
(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.
 
Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
 
3)- KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER
 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.
 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) Pay Defteri
 
4)- DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER
 
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
 
5- DİĞER DEFTERLER
 
(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler) İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, Ambar defteri.
 
Anonim şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tasdik ettirmeleri gerekmektedir. 
 
 
B-        DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI
 
Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:
 
  1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR ); 
  1. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; 
  1. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 
  1. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
 
    5. Anonim Şirketler, Limited Şirketler , Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.

 
C-        TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)
 
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
 
Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler
 
1- Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
2- Defteri kebir,
3- Envanter defteri
4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
5 -Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

 
Ç- KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : ( TTK MD 64/ 3, 5 )
 
1)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)
 
2)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)
 
Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.
 

D-       E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER
 
E-defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

 
E-        E-DEFTER’E GEÇİŞ TARİHİLERİ
 
2022 YILINDA E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER

 

SIRA

01.01.2022 TARİHİNDE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

E-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

E-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

2020 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olan Mükellefler

1.07.2021

1.01.2022

2

2021 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler

 

1.01.2022

3

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan 2021 yılında lisans alanlar, lisans alımının  gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2021 Yılında Alınan Lisans Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

1.01.2022

4

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2021 gerçekleştirenler, imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, bu kapsamda 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2021 Yılında Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

1.01.2022

5

2020 Yılında aracı hizmet sağlayıcılığı, internet reklamcılığı hizmet aracılığı ile internet ortamında ilan yayıncılığı faaliyetinde bulunan mükellefler

1.07.2021

1.01.2022

6

2021 Yılı içinde aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar, bu işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2021 Yılında İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde

1.01.2022

7

 2021 Yılı içinde 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal  etmek faaliyete başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak  e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olan mükellefler

2021 Yılında İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde

1.01.2022

8

2020 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sağlayıcıları ile medikal malzeme ve ilaç, etken madde temin eden tüm mükellefler (Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczaneler, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Ecza depoları, Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri)

1.07.2021

1.01.2022

9

e-Defter uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu olan mükellefler; tam bölünme, birleşme ya da nev'i değişikliğine gitmeleri durumunda devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya nev'i değişikliği neticesinde ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

 

Değişikliğin Ticaret Siciline Tescil Tarihini İzleyen Ayın Başından İtibaren 3 Ay İçinde

Değişikliğin Ticaret Siciline Tescil Tarihini İzleyen Ayın Başından İtibaren 3 Ay İçinde

10

 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

 

 

Başvuruyu Takip Eden Ay Başından İtibaren

11

 

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükellefler de isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

 

Başvuruyu Takip Eden Ay Başından İtibaren

 

F-        TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU
 
Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.
 
Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belgenin notere ibrazı yeterlidir.
 
Saygılarımızla.

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1046 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2023 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.