MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-187-31.12.2021 Tarihine Kadar Talep Edilmesi Gereken KDV İadeleri

Tarih  : 11.11.2021

Sayı    : BBDAS/2021-187

Konu  : 31.12.2021 Tarihine Kadar Talep Edilmesi Gereken KDV İadeleri

 

KDV İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM TÜRLERİ VE YILLARA GÖRE İADE TALEP SÜRELERİNİ GÖSTEREN TABLO
 

İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN  YILI (*)

İADENİN TALEP EDİLEBİLCEĞİ KDV BEYANNAME DÖNEMİ

KDV İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM TÜRÜ

İADE İÇİN GEREKLİ EVRAK VE STANDART İADE TALEP DİLEKÇESİ VERME SÜRESİ (**)

YMM RAPORU İBRAZ SÜRESİ (***)

2016

2016/1--12

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 32'inci Maddesine Göre; 11,13, 14, 15'inci Maddeleri İle 17'inci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının (S) Bendi Kapsamındaki İadeler İle, 9'uncu Madde Kapsamındaki Tevkifat İadeleri.

31.12.2021

31.12.2021

2016

2017/1--11

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Kdv İade Talepleri

31.12.2021

31.12.2021

2019

2019/1--12

3065 Sayılı KDV Kanununun 32'inci Maddesine Göre; 11,13, 14.15'inci Maddeleri İle 17'inci Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının (S) Bendi Kapsamındaki İadeler İle, 9'uncu Madde Kapsamındaki Tevkifat İadeleri.

31.12.2021

30.06.2022

2020

2021/1--11 (****)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Kdv İade Talepleri

31.12.2021

30.06.2022

2021

2021/1-12

Tam İstisnalar ve Tevkifat KDV İadelerinde

31.12.2023

30.06.2024

2021

2021/1--12

Aylık İndirimli Oran Kdv İade Talepleri

31.01.2022

31.01.2022

2021

2022/1--11

Yıllık İndirimli Oran Kdv İade Talepleri

31.12.2022

30.06.2023

 
Tablo açıklamaları ile; iade hakkı doğuran işlem türü ve yıllara göre iade talepleri usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.


Tablo Açıklamaları:

 

(*) 2017 ve 2018 Yıllarına ilişkin tam istisnadan ve Tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade talepleri 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde mevcut önceki düzenlemelere göre iade talep edilebilecektir.

Bu yıllara ilişkin indirimli orandan doğan KDV iadeleri ise, izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinden birine ait KDV beyannamesinde 439 koduyla süresi içinde beyan edilmiş olması halinde, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde önceki genel düzenlemelere, iade için aranılan diğer evraklar ve standart iade talep dilekçesi ile birlikte (Teminat /YMM Raporu dahil) iade talep edilebilecektir.

(**) Teminatlı iadelerde teminatın da bu süre içinde verilmesi gerekmektedir.

(***) YMM Raporu ile iade taleplerinde, YMM raporunun 6 aylık ilave süre içinde verileceği durumlarda, rapor haricindeki diğer tüm belgelerin ve standart iade talep dilekçelerinin önceki yılın son gününe kadar vergi dairesine (sisteme girişlerinin yapılmış olması) verilmiş olması gerekmektedir.

(****) 2020 Yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin 2021/Ocak-Kasım dönemi beyannamelerinin birinde talep edilmesi, en geç 31.12.2021 tarihine kadar kanuni sürede veya bu süre içinde düzeltme beyanı ile talep edilmeyen alacakların zamanaşımına uğrayacak olması bakımından çok önem arz etmektedir.  Bu süre içinde iade tutarını artıran düzeltme beyannamesine istinaden iade taleplerinde artan kısım münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre iade edilebilecektir.

 

1-2016 Yılına İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlemlere Ait KDV İadelerinde Talep Süresi:

2016 yılında yapılan tam istisnalar ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının 5 yıllık tarh ve düzeltme zamanaşımı süresi olan 31.12.2021 tarihine kadar talep edilmesi gerekmekte olup, aksi halde iade talep zamanaşımına uğrayacaktır.

2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının ise; 2017/1-11 dönemlerine ait KDV beyannamesinde yıllık olarak talep edilerek, 31.12.2021 tarihine kadar iade için gerekli belgeleri (teminatlı iadelerde teminat mektubu dahil) ve YMM raporuyla iadelerde ve teminatlı alınan iadelere ilişkin YMM teminat çözüm raporlarının en geç 31.12.2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 

2-2019 Yılı Tam İstisna ve Tevkifata Tabi İşlemlere Ait KDV İadelerinde Talep Süresi:

2019 yılında yapılan iade hakkı doğuran işlemlerden doğan ve 2019/1-12 dönem KDV beyannamelerinde gösterilen (tam istisna ve tevkifatlı işlemler) KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçelerinin (teminatlı iadelerde teminat mektubunun) en geç 31.12.2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

YMM raporuyla iadeler ve teminatın YMM raporuyla çözüleceği durumlarda, YMM raporunun 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, aksi halde, iade dosyası vergi incelemesine gönderilecektir

2019 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan ve 31.12.2020 tarihine kadar talep edilmeyen iade alacakları zamanaşımına uğradığından, talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3-2020 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde Talep Süresi: 

2020 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinin, en geç 2021/Kasım dönemi KDV beyannamesinde beyan edilerek  (2021/Ocak-Ekim aylarında gösterilenler dahil) 31.12.2021 tarihine kadar, iade için gerekli bilgi ve belgeler ile (teminatlı iadelerde teminat dahil) standart iade talep dilekçesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

İade talebinin YMM raporuyla yapılacak olması durumunda da rapor dışındaki diğer belgelerin ve iade talep dilekçesinin de 31.12.2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, bu durumda YMM raporları 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine verilebilecektir.

İadenin teminatla alınmak istenmesi durumunda teminatın da 31.12.2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

İadenin talep edileceği KDV beyannamesinde 439 kodla (yıllık olarak) mutlaka gösterilmesi gerekmekte olup, gösterilen bu tutarın ise, 31.12.2021 tarihine kadar artırılması halinde, artan kısmın münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilebileceği hususunun bilinmesi gerekmektedir.

2020 yılına ait olup, 2021/Kasım beyannamesi ile kanuni süre içinde talep edilen yıllık iadenin, yine beyanname verme süresi içinde (26.12.2021) artırılması önceden mümkün iken, Maliye’nin 2019 yılında görüş değişikliğine giderek, beyanname verme süresi içinde dahi olsa artırılan kısmın münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre iade edilebileceği yönünde iç yazışma ile belirleme yapıldığından, iadesi talep edilecek tutar konusunda hassasiyet gösterilmesi faydalı olacaktır. (Kontrol Raporunda Yer Alan GEK 39 Segmentinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı)

Yine aynı şekilde, kanuni sürede verilen beyannamede talep edilen tutarın, daha sonradan verilecek düzeltme beyannameleri ile önce azaltıp, daha sonradan azaltılan tutarın üzerinde ancak ilk beyan edilen tutarın altında kalacak bir tutar beyan edilmesi halinde son düzeltme beyannamesine göre iade işlemi yapılabiliyorken, 2019 yılında Maliye’nin iç yazısıyla bu uygulama da değiştirilmiştir. Buna göre birden fazla düzeltme beyannamesi verilerek (kanuni süresinde düzeltilse dahi) indirimli oran iade tutarının değiştirilmesi durumunda, ilk beyan edilen iade tutarı yerine, verilen düzeltme beyannamelerinde beyan edilen en düşük iade tutarı ile en son verilen beyannamedeki talep edilen iade tutarı karşılaştırılarak, aradaki farkın inceleme sonucuna göre yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu düzeltme beyannameleri, kanuni süre içerisinde verilmiş olsa dahi aynı şekilde uygulanıyor. (Kontrol Raporunda Yer Alan GEK 39 Segmentinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı)

İade talebinin 2021/Ocak-Kasım dönemlerine ait beyannamelerin birinde 31.12.2021 tarihine kadar verilecek düzeltme beyannamesiyle ilk defa talep edilmesi de mümkün olup, bu durumda vergi incelemesi gerekmeksizin durumuna göre teminat ya da YMM raporuyla iade talep edilebilmektedir.

2020 yılına ait olup, 31.12.2021 tarihine kadar 2021/1-11 dönem beyannameleriyle talep edilmeyen iadeler, 01.01.2022 tarihinden sonra verilecek düzeltme beyannameleri ile talep edilemeyecektir.

Teminat çözümüne ilişkin veya iadeye ilişkin YMM raporları en geç 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi mümkündür.

Bu süre içinde raporun verilmemesi halinde, iade dosyası vergi dairesi tarafından ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

KDV beyannamesinde talep edilen iade tutarının tamamına karşılık, iade talep dilekçesinin 31.12.2021 tarihine kadar sisteme girilmesi gerekmekte olup, bu süre geçtikten sonra verilecek iade talep dilekçeleri ile, verilen ilk dilekçenin güncellenerek iade tutarının artırılması işlemleri vergi daireleri tarafından kabul edilmemektedir.

Belirtilen süre içinde iadenin teminatla istenip, teminatın verilememesi halinde, aynı süre içinde iade türünün YMM raporu olarak değiştirilmemesi halinde, izleyen yılın Haziran sonuna kadar yapılacak tercih değişikliği ile teminat yerine YMM raporu ile iade talep şeklini vergi daireleri kabul etmemektedir.

 
4- 2021 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinin Aylık/Yıllık Talep Usul ve Esasları İle Süreleri

2021 Yılına ait olup, 406 kodundan ilgili dönem KDV beyannamesinde gösterilen KDV iade tutarlarının en geç 31.01.2022 tarihine kadar teminat ya da YMM raporu ibraz edilerek, aynı süre içerisinde mahsup talep dilekçesinin sistem üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir.

2021 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan aylık iadesi beyan edilmiş olanlardan, teminat veya YMM raporu verilmiş olsa bile, 31.01.2022 tarihine kadar mahsup talebine ilişkin (aylık nakden iade talep edilenlerde nakit talep) dilekçesi verilmeyenlere isabet eden tutarların, en geç 2022/Ocak dönemine ait KDV beyannamesinin ‘’indirimler’’ kulakçığı altında yer alan ‘’106’’ No’lu satıra yazılarak yeniden devreden KDV’ye ilave edilerek, 2022/1-11 dönemlerine ait KDV beyannamelerinin birinde 439 kodundan yıllık olarak yeniden talep edilmesi gerekmektedir.

Uygulamada 2021 yılı işlemleri ile ilgili, aylık nakden iadesi mümkün olan indirimli orana tabi konut satışlarından kaynaklanan iade taleplerinde, YMM raporunun en geç 2022/Ocak ayı sonuna kadar vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, raporun bu süre içinde verilememesi veya daha sonra verilmesi halinde, aylık iade yapılamayacağından, aylık iadenin yıllık iadeye dönüştürülmesi gerektiği yönünde Maliyenin verilmiş yazılı görüşleri bulunmaktadır.

Bu nedenle aylık iade işlemlerinde ister mahsup ister nakit olsun izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar iade için gerekli evrakların (Teminat veya YMM Raporu dahil) ve mahsup talep dilekçesinin (aylık nakden iade verilenlerde nakit dilekçesinin) verilmesi gerekmektedir.

Aksi halde aylık iade yıllık iadeye dönüştürülmesi gerekecektir.

 

NOT: Detaylı bilgi ve yasal mevzuat için, sitemizde yer alan 05.11.2021 tarih 2021-13 sayılı “KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE DİKKAT başlıklı Makaleye başvurulabilir.

 

Saygılarımızla.

 

                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

 

358 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.