MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

BBDAS/2021-185-7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

Tarih   : 08.11.2021

Sayı    : BBDAS/2021-185

Konu  : 7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

 

06.11.2021 tarih 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunile aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmış olup, sirkülerimizde başlıklar halinde özetlenmiştir.
 
 • Mal Ve Hizmet İhracatçılarının Finansman İhtiyaçlarının Giderilmesine Katkı Sağlamak Ve Teminat Yetersizliği İçinde Olan İhracatçılar Lehine Münhasıran İhracat Kredileri İçin Kefalet Vermek Amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi Kurulacak,
 • İhracatçılar Lehine Münhasıran İhracat Kredileri İçin Kefalet Vermek amacıyla Kurulan Kurumlara Bazı Muafiyet ve İstisnalar Getirilmiştir,
 • Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması, Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi, İhracatın Teşviki Ve Anonim Şirketlerin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi Amacıyla Sağlanan Kredilerle İlgili Bankalara Kolaylık ve İstisna Getirilmiştir,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta Elkoyma” Maddesi Kapsamında Fiilen Gümrük İdaresine Veya Yediemine Teslim Edilmiş Ve Hakkında Elkoyma Kararı Bulunmakla Birlikte Alıkonulmayan Taşıtlar 90 Gün İçinde Tasfiye Edilecek,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “El Konulan Eşyanın Muhafazası” Maddesi Kapsamında İmha Edilecek Eşyalar Belirlenmiştir,
 • Üzerinde Yazılı Vade Tarihinden Önce Çekin Bankaya İbraz Edilemeyeceğine İlişkin Düzenlemede Uygulanacak İbraz Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatıldı,
 • Ticaret Kanunu’na Göre “Tasfiye Sonucu Dağıtma” İşlemlerinde 6 Aylık Bekleme Süresi 3 Aya İndirildi,
 • Yeni Kurulacak Serbest Bölgelerde Serbest Bölge İşleticilerine Gelir/Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
1- Mal Ve Hizmet İhracatçılarının Finansman İhtiyaçlarının Giderilmesine Katkı Sağlamak Ve Teminat Yetersizliği İçinde Olan İhracatçılar Lehine Münhasıran İhracat Kredileri İçin Kefalet Vermek Amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi Kurulacak:

 
5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile maddeye eklenilen (6)’ıncı fıkra ve geçici 3’üncü madde ile;
 
 • Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığı ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kurulmasına imkan sağlanıyor.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanabilecek.
 • İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılabilecek.
 • İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılabilecek olup, buna ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
 • 06.11.2021 tarihi itibariyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçe hesaplarında bulunan meblağlar Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılabilecek.
2- İhracatçılar Lehine Münhasıran İhracat Kredileri İçin Kefalet Vermek Amacıyla Kurulan Kurumlara Bazı Muafiyet ve İstisnalar Getirilmiştir:
 
 • 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Muafiyetler” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenilen (p) bendi ile, ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlara, kurumlar vergisinden muafiyet getirilmiştir.
 • 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik ile; bu kapsamda kurulacak kurumların kredi teminata sağlama işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yapılan değişiklik ile, bu kapsamda kurulacak kurumların kazançları üzerinden tevkifat yapılmayacak.
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (22) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile; bu kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden istisna edilmiştir.
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile; bu kurumlar tarafından kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve ger ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) harçlardan istisna edilmiştir.
3- Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması, Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi, İhracatın Teşviki Ve Anonim Şirketlerin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi Amacıyla Sağlanan Kredilerle İlgili Bankalara Kolaylık ve İstisna Getirilmiştir:
 
3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Mevzuat” başlıklı 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikler ve eklenilen (D) fıkrası hükmüne göre;
 
 • Banka için uygulanacak istisnalar tek tek belirtilmiştir.
 • Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacaktır.
 • Bankanın kredilerinin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında Banka üzerinde kalması hâlinde satış, devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler teminattan ve tüm harçlardan; Bankanın ihracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği garantiler, ihracatçıların mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacaktır.
4- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta Elkoyma” Maddesi Kapsamında Fiilen Gümrük İdaresine Veya Yediemine Teslim Edilmiş Ve Hakkında Elkoyma Kararı Bulunmakla Birlikte Alıkonulmayan Taşıtlar 90 Gün İçinde Tasfiye Edilecek:
 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ve eklenilen (3,4) fıkraları ile;
 
 • Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte ikinci fıkra uyarınca alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren 90 gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim alınmaması halinde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacaktır.
 • Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacaktır.
5- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun “El Konulan Eşyanın Muhafazası” Maddesi Kapsamında İmha Edilecek Eşyalar Belirlenmiştir:
 
5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ve Kanun’a eklenilen Geçici 14’üncü madde ile;
 
 • Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ile ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilecektir.
 • Ancak ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun görülenler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.
 • 5607 sayılı Kanun’a eklenilen Geçici 14’üncü madde ile; 06.11.2021 tarihinden önce kaçak zannı ile el konulan ve bu kapsama giren eşya hakkında da aynı işlemler yapılacaktır.
6- Üzerinde Yazılı Vade Tarihinden Önce Çekin Bankaya İbraz Edilemeyeceğine İlişkin Düzenlemede Uygulanacak İbraz Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatıldı:
 
 • 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; 31.12.2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.
 • Bu değişik nedeniyle vadeli çeklerde reeskont uygulama imkânı iki yıl daha devam edebilecektir.

7- Ticaret Kanunu’na Göre “Tasfiye Sonucu Dağıtma” İşlemlerinde 6 Aylık Bekleme Süresi 3 Aya İndirildi:
 
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tasfiye Sonucu Dağıtma” başlıklı, 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren 3 ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme 3 ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.
 • Buna göre; üçüncü çağrıdan sonra geçmesi gereken 6 aylık azami süre, 3 aya indirilmiş olduğundan, tasfiye işlemlerinin sonuçlanması hızlanacaktır.

8- Yeni Kurulacak Serbest Bölgelerde Serbest Bölge İşleticilerine Gelir/Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi:
 
 • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenilen “Ek Madde-4” ile, 06.11.2021 tarihinden itibaren ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, serbest bölge işleticilerine gelir/kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir,
 • Buna göre; serbest bölge işleticilerinin bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar üzerinden, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir/kurumlar vergisi alınmayacaktır.
 • Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacaktır.
 • Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
 
Saygılarımızla.
 
                   BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
(!) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan yazar veya müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

384 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2021 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.