MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-219-Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun’un Kapsamı

Tarih              : 18.11.2020

Sayı                : 2020-219

Konu              : Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun’un Kapsamı

 
17.11.2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile; bazı alacakların yeniden yapılandırılması imkanı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı ve uygulaması hakkında kısa özetler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Başvuru Şekli Ve Zamanı: 

Yapılandırma başvuruları 31.12.2020 tarihine kadar, borcun ödeneceği kuruma dilekçe ile ya da elektronik ortamda yapılabilecektir. Her kurum ilerleyen süreçte, başvuru usulüne ilişkin tebliğ ya da duyuru yapacağından bunların takip edilmesi gerekmektedir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılacak başvuruların; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden, e-devlet uygulaması üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile  yada ilgili daireye dilekçe yoluyla yapılması mümkündür.

2- Taksit Sayısı, Yapılandırmanın Sağlayacağı Avantajlar ve Peşin Ödeme İndirimi:

 • Borçlar yapılacak talebe göre; peşin yada en fazla 18 eşit taksite kadar taksitlendirilebilecektir,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil),
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilk taksiti de 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil),
 • Diğer taksitler takip eden ikinci ay sonlarına kadar ödenebilecektir,
 • Taksitin son günü resmi tatile rastlaması halinde süre, izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılabilecektir,
 • Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmek istenmesi durumunda, katsayı uygulanmayacak ve gecikme zammı veya faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Yapılandırılan ve ilk taksit süresi içinde ödenecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilecek trafik ve idari para cezası asıllarından %25 indirim yapılacak,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacak, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında da %12,5 indirim yapılacaktır.

 3- Yapılandırmanın Bozulmaması İçin Taksitlerin Süresinde Ödenmesi Gerekiyor:
 • İlk 2 taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekiyor, aksi halde yapılandırma bozulacaktır,
 • Kalan taksitlerden; bir takvim yılı içinde 1 veya 2 taksit eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde, bu tutarların gecikme zammı ile birlikte son taksit süresi içinde ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacak. Ancak bir takvim yılında 3 ve daha fazla taksit ödenmez ya da eksik ödenirse yapılandırma bozulacaktır.

 4- Eksik Ödeme Olarak Dikkate Alınmayacak Tutar: 
 • Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla, 10 TL (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler yapılandırmanın ihlaline sebep olmaz.


 5- Dava Aşamasında Olan Tarhiyatların Durumu: 

 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalara dava açılmaması veya açılmış olan davalardan vazgeçilmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • Bunun dışında kalan, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, dava safhasında olan tarhiyatlarda ise, kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce davadan vaz geçilmiş olması halinde yararlanılabilecek olup, aksi halde yararlanılamayacaktır.
 • Dava safhasında olup, Kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinleştiği halde, mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı durumlarda (2 No.lu İhbarname) Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 6- Uzlaşılan Veya Uzlaşma Aşamasında Olan Tarhiyatların Durumu: 
 
Bu Kanuna benzer şekilde daha önce çıkarılan 7020 sayılı Kanun ve tebliği ile bu Kanunda henüz konuya ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte; 
 • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi ve öncesinde varılan tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmaya göre tahakkuk ederek kesinleşen vergi ve cezaların, yapılandırma kapsamına girmesi gerektiği,
 • Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihinden sonra yapılacak tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma tutanağına göre tahakkuk ederek kesinleşecek vergi ve cezaların yapılandırma kapsamına girmeyeceği,
 • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 17.10.2020 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş ihbarname kapsamı vergi ve cezalar için tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak henüz uzlaşma günü gelmemiş Kanun’un yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) kesinleşebilecek (30 günlük kesinleşme süresi dikkate alındığında, Vergi Ceza ihbarnamesi 17.10.2020 tarihi ve öncesinde tebliğ edilen) tarhiyatların, uzlaşmadan vazgeçilmesi halinde, Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanması gerektiği,
 • Vergi ceza ihbarnamelerinin 30 günlük kesinleşme süresi dikkate alındığında, 18.10.2020 tarihi ve sonrasında tebliğ edilen ihbarnamelere karşı uzlaşmadan vazgeçilse dahi kesinleşme tarihi Kanunun yayımı tarihinden sonraki bir tarih (18.11.2020 tarihi ve sonrası) olacağından, Kanun kapsamına girmeyeceğinden, uzlaşma hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği,
 
     Düşünülmektedir.


7- Belirli Tutarın Altında Kalan Bazı Alacaklar Re’senTerkin Edilecek:

Aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerden önceki vadeli alacaklardan; her bir dönem ve alacak türü itibariyle asıl alacak tutarı, asıl alcak ve ferileri toplamı tutarı veya asıl alacak ödenmiş olanların kalan fer’ileri tutarı itibariyle belirlenen tutarın altında kalan alacakların re’sen terkin edileceği hükme bağlanmıştır.
 
 

KANUN MADDESİ

TERKİN İŞLEMİNİ YAPACAK KURUM VE ALACAK TÜRÜ

HER BİR DÖNEM VE TÜR İTİBARİYLE TERKİN EDİLECEK ALACAK ASLI ÜST LİMİTİ (FERİLERİ NE OLURSA OLSUN) (TL)

HER BİR DÖNEM VE TÜR İTİBARİYLE TERKİN EDİLECEK ALACAK TOPLAMI ÜST LİMİTİ (ASIL VE FER'İLER DAHİL/ASLI ÖDENMİŞ FER'İLER) (TL)

Md. 4/1

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Alacaklarında (Vadesi 31.12.2014 tarihinden önce olan)

100

200

Md. 4/2

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi Alacaklarında (Vadesi 31.12.2014 tarihinden önce olan)

150

200

Md. 4/3

SGK Alacaklarında (5510 sayılı Kanun Kapsamından çıkarılan iş yerlerine ait Vadesi 31.12.2017 tarihinden önce olan)

100

200


8- Yapılandırma İle İlgili Genel Hükümler:
 

 • Yapılandırma genel olarak özetle; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçları kapsıyor.
 • Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) tahakkuk ederek kesinleşmiş, vadesi geçmiş/henüz gelmemiş, vergi (resim ve harçlar dahil), gecikme zam/faizleri ile vergi aslına bağılı olan/olmayan cezalar yapılandırılabilecektir.
 • Dava konusu yapılmış idari yaptırım kararı, ödeme emri, haciz vb. konu olan borçlar ise; açılan davalardan vaz geçilmesi ya da dava açılmaması şartıyla yapılandırılabilecektir.
 • Mücbir sebep kapsamında olup, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık aylarına tekabül eden borçlar bu Kamun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
 • Bu Kanun öncesinde 6183 sayılı Kanuna göre tecil edilmiş borçların, kalan taksit tutarları için talep edilmesi halinde yeniden yapılandırma yapılabilecektir.
 • Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarına göre uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanun’un geçici 2’inci maddesinin birinci fıkrasına tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerin yapılandırılan borçları bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.
 • Yine; 6736, 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlar ile 6736 sayılı Kanun’a göre tahakkuk eden borçlar bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar, talep edilmesi halinde bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilecek. Böyle bir durumda yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna getirilecek ve yeniden bir ödeme planına bağlanabilecektir.
 • Daha önceki yapılandırmalarda hakkını kaybetmiş borçlular da, ödemedikleri tutarlar için bu Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuru yapabileceklerdir.

9- Yapılandırılabilecek Alacakların Kapsamı:

Aşağıda belirtilen alacaklar taksitlendirme kapsamındadır: 

 • Vergi daireleri tarafından tahsil edilen her türlü vergi, resim, harç ile bunlara bağlı zam ve faizlerle kesilen cezalar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen primler, zam ve faizleri ile cezalar,
 • Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
 • Kredi Ve Yurtlar Kurumuna olan (KYK) borçları,
 • Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı kredileri,
 • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler,
 • Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları.
 • Bazı alacaklar itibariyle yapılandırma sonrasında tahsil edilecek, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar ile Yİ-ÜFE hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin tablo aşağıdaki gibi olacaktır.
 

MALİYE, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR

YAPILANDIRILAN BORCUN NEVİ

TAHSİL EDİLECEK KISIM

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN KISIM

Yİ-ÜFE

Vergi Aslı

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Gecikme Zammı

Yok

Tamamı

Yok

Asla Bağlı Gecikme Faizi

Yok

Tamamı

Yok

Asla Bağlı Vergi Ziyaı Cezası

Yok

Tamamı

Hesaplanacak

Vergi Ziyaına Bağlı Gecikme Zammı

Yok

Tamamı

Yok

Kalan Borç Sadece Gecikme Zammı

Yok

Tamamı

Hesaplanacak

İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası

%.50

%.50

Hesaplanacak

İşt. Ned. Kesilen Ver. Ziyaı Ceza. Gec. Zammı

Yok

Yok

Yok

Usulsüzlük Cezası

%. 50

%. 50

Hesaplanacak

Özel Usulsüzlük Cezası

%. 50

%. 50

Hesaplanacak

İdari Para Cezaları

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

İdari PC Bağlı Zam ve Faizler

Yok

Tamamı

Yok

İ.P.C. Kalan Borç Sadece Faiz veya Zam

Yok

Tamamı

Hesaplanacak

Diğer Amme Alacaklarında

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Gecikme Zammı

Yok

Tamamı

Yok

Asla Bağlı Gecikme Faizi

Yok

Tamamı

Yok

Cezai Faiz

Yok

Tamamı

Yok

Kalan Borç Sadece Zam Veya Faiz

Yok

Tamamı

Hesaplanacak9.1- Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar:

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlardan; 

 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait tahakkuk etmiş, vadesi geçmiş ya da vadesi henüz gelmemiş borçlar ( vergi aslı, zam ve cezaları, faizleri ve cezaları dahil),
 • Beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara ait vergi cezaları, faiz ve zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk etmiş vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük gibi),
 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları,(Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici/denetleyici kurumlarca verilen i. para cezaları hariç)
 • Yukarıdakiler dışında kalan 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),
 • Bu kanuna göre yapılandırılan ve ihlal edilmeden ödemeye devam edilen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borcu, aracın fenni muayene yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

9.2- Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar:

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre takip edilen; 
 • Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • İlgili mevzuatları uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yükümlülükler dahil.
 • Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi tarafından tahsil edilen alacakların yapılandırılması durumunda; tahsil edilecek kısımlar ile tahsilinden vazgeçilecek kısmı ile Yİ-ÜFE hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. 

 

TİCARET BAKANLIĞI VE GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR

YAPILANDIRILACAK BORCUN NEVİ

TAHSİL EDİLECEK KISIM

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN KISIM

Yİ-ÜFE

Gümrük Vergisi

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Faiz, Gec. Faizi ve Gec. Zammı

Yok

Tamamı

Yok

Asla Bağlı İdari Para Cezaları (Aslı Önceden Ödenenler Dahil)

Yok

Tamamı

Yok

Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı Kesilen İdari Para Cezaları

%.30

70%

Hesaplanacak

Borç Sadece Faiz/Gec. F./Gec. Zammı

Yok

Tamamı

Hesaplanacak

Tek Başına Kesilen İdari Para Cezaları

%. 50

%.50

Yok

Kabahatler K. Göre İştirak Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezaları

%.50

%.50

Yok


9.3- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar:
 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanun’un yayımı (17.11.2020) tarihine veya bu Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
 • 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup, ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.
 • SGK tarafından tahsil edilen alacakların yapılandırılması durumunda; tahsil edilecek kısımlar ile tahsilinden vazgeçilecek kısmı ile Yİ-ÜFE hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (SGK) TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN

YAPILANDIRILAN BORCUN NEVİ

TAHSİL EDİLECEK KISIM

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN KISIM

Yİ-ÜFE

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve
kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

 İlgili mevzuatına göre ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Gecikme Cezası, Gecikme Zammı

Yok

Tamamı

Yok

31.08.2020 Tarihinden Önce Bitirilen Özel İnşaatlar, İhale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplan sigorta primleri

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı

Yok

Tamamı

Yok

 

9.4- İl Özel İdareleri Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar: 

İl Özel İdareleri’nin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi   (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacaklar.


9.5- Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar:

Belediyelerin; 

 • 213 sayılı VUK’nu kapsamına giren ve 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediye gelirleri Kanunu’nun 97’inci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 • Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 • Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,
 • Belediyeler tarafından tahsil edilen alacakların yapılandırılması durumunda; tahsil edilecek kısımlar ile tahsilinden vazgeçilecek kısmı ile Yİ-ÜFE hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.
 

BELEDİYELER VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN

YAPILANDIRILAN BORCUN NEVİ

TAHSİL EDİLECEK KISIM

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN KISIM

Yİ-ÜFE

Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'inci Maddesine Göre Tahsil Edilecek Ücretler

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Su, Atık Su, Katı Atık Ücreti

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Zam ve Faizler İle (Sözleşmede Düzenlenen Zamlar Dahil)

Yok

Tamamı

Yok

Büyükşehir Belediyelerinin, Çevre Kanununun 11'inci Maddesine Göre Katı Atık Ücreti

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Zam ve Faizler İle (Sözleşmede Düzenlenen Zamlar Dahil)

Yok

Tamamı

Yok

İSKİ Kanunu Gereği, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin  Su ve Atık Su Alacakları

Tamamı

Yok

Hesaplanacak

Asla Bağlı Zam ve Faizler İle (Sözleşmede Düzenlenen Zamlar Dahil)

Yok

Tamamı

Yok

 

9.6- İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Büyükşehir Belediyelerinin Alacakları:

 

İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları,


9.7- Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİBKO) Alacakları:
 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31.08.2020 tarihinden  (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanun’un yayımı tarihi (17.11.2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan ve  6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları.
 
YİKOB’ların, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu  Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.


10- Yut İçi ve Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Beyanında Vergi Alınmayacak:

 

Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.
 

7256 Sayılı Kanun Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

(!) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, sadece sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.              

10079 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2022 | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.