MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-146-2020 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Harcırah Tutarları

Tarih              : 07.07.2020

Sayı                : 2020-146

Konu              : 2020 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Harcırah Tutarları

 

I-Giriş 

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı harcırah tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmektedir. Bu tutarlar aynı zamanda özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna gündelik tutarını belirlemektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.07.2020 tarih ve  27998389-010.06.02-368870 sayılı Genelgesi ile 01.07.2020-31.12.2020 arasında geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’ ncü maddesinin (2) numaralı bendine göre; çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.
 
Yine aynı kanunun; 40/4, 57/8-c ve 68/3. maddelerine göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerde işle ilgili yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri, bu kazançlardan indirilebilmektedir.


II- Açıklama ve Hesaplamalar
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
Diğer taraftan, 138 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.
 
Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl bütçe kanunları ile tespit olunacağı, 34’üncü maddesinde de yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi (binde 7,59 )dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. (G.V.K.’nun 24/2)
 
Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku (avans verilmemiş ise), yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
 
Harcırah için avans verilirse, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
 
Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 attırılması suretiyle hesaplanır.
 
Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
 
Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer (otel) temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.
 
İş amacıyla yurt içine veya yurt dışına gönderilenlerin seyahat masrafları “gerçek (direkt) gider” veya “harcırah” yöntemlerinden yalnızca birisi ile karşılanabilir. Harcırah yöntemini seçen bir firma ayrıca fiili yemek ve yatma giderlerini de öderse, bu durumda fiili giderlerin tamamı ücret kabul edilecek ve vergilendirilecektir.
 
Harcırah, sadece yeme ve yatma giderleri karşılığı verilir ve ayrıca bu kapsamdaki harcamalar için belgelenme şartı aranmaz. Harcırah yönteminde gerçek yol giderleri, yol giderlerine ait belgelerin temini şartı ile ayrıca ödenir. Gerçek gider yönteminde ise belgeye bağlanan ve ticari kazançla ve seyahatin süresi ve içeriği ile uygun harcamaların tamamı karşılanır.
 
Seyahatlerde iki yöntem birlikte uygulanamaz. Ancak farklı seyahatlerde farklı yöntemler uygulanabilir.
 
Her iki yöntemde de seyahate çıkan kişiye avans verilebilir.
 
Harcırah yönteminde iş seyahati dönüşü çalışanın bir harcırah formu düzenleyerek ulaşım belgelerini bu bordroya eklemesi ve harcırah hesaplamasının ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bordroda seyahatin nerelere yapıldığı kaç gün sürdüğü seyahat maksadı vb bilgiler açıklanmalıdır. Bordronun yetkili tarafından onaylanması yerinde olacaktır.
 
Harcırah Formuna Örnek Şablon
 

1

Seyahate Çıkan

 

2

Görevi

 

3

Brüt Ücret

 

4

Çıkış Ve Dönüş Tarihi

 

5

Süre (Gün)

 

6

Ülke

 

7

Ödenen Toplam Döviz

 

8

Bir Günlük Yasal Harcırah

 

9

İLK ON GÜNLÜK YASAL HARCIRAH 10 Gün X ((8) X 1,50)

0

10

Kalan Günlerin Yasal Harcırahı (..... Gün X (8))

0

11

Yatak Masrafı İlavesi

 

12

Toplam Yasal Harcırahı (9 + 10 + 11)

0

13

Stopaja Tabi Net Harcırah (7 - 12)

0

14

Değerleme Kuru

 

15

Stopaja Tabi Net Harcırah

 

16

Stopaja Tabi Brüt Harcırah

 

17

STOPAJ ((16) X Vergi Dilimi)

0

18

DAMGA VERGİSİ ((7) X (14)) X ‰7,59

0

 
Gerçek (Direkt) gider yönteminin seçilmesi durumunda ise gider kaydı yapılacak tüm belgeler için aşağıdaki şekilde bir harcama tablosu oluşturulması faydalı olacaktır.
 

Adı Soyadı

 

Görevi

 

Ülke 

 

Çıkış Tarihi

 

Dönüş Tarihi 

 

Süre

 

Harcama Detayı

Belge /Fatura/Fiş Tarihi/No

 Alındığı Yer

Döviz Tutarı

Döviz Kuru

TL Tutar

 Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IIIVergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-368870 sayılı yazısında; aylık katsayısı (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,048985) olarak belirlenmiştir.
 
 
Buna göre 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (H) Cetvelinde yer alan 2020 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2020 yılı Temmuz- Aralık dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak
1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
 
 

Brüt Aylık Tutarı (TL)

( 1.7.2020-31.12.2020)

Brüt Aylık Tutarı (TL)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

3.885,08

TL ve fazlası

66,85

3.857,28

3.885,07

56,10

3.517,46

3.857,27

52,35

3.084,97

3.517,45

49,15

2.559,03

3.084,96

43,35

2.559,02

TL ve daha azı

42,15

 
 
IV- Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları
 
 
Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak ;16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleme yapılmış, daha sonra 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 714) da 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın, bu Kararla yapılan değişiklikler ile birlikte uygulanmasına 2019 yılında da devam edileceği düzenlemesi yer almıştır.

2020 yılına ilişkin ayrıca bir belirleme yapılmadığından aynı düzenlemelere göre hareket edilecektir.
1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibidir.
 
 
 
 
 
                ÜCRET GRUPLARI
 

 

Brüt Aylık Tutarı/ Ülkeler ve Para Birimi

 

II. Sütun

 

III. Sütun

IV.

Sütun

 

V. Sütun

VI.

Sütun

VII.

Sütun

3,885.08

TL ve

fazlası

3,857.28-
3,885.07

TL arası

3,517.46-
3,857.27

TL arası

3,084.97-
3,517.45

TL arası

2,559.03-
3,084.96

TL arası

2,559.02

TL ve daha azı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

146

124

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

111

105

99

83

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

192

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

112

106

100

84

Belçika(Euro)

161

128

109

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

838

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

100

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

108

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

78

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

107

101

95

80

İsveç(İsveç Kronu)

1359

1.085

919

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

104

98

92

77

Japonya (Japon Yeni)

31,405

25.127

21.325

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1,193

952

808

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

 

617

 

492

 

418

 

395

 

372

 

313

Yunanistan (Euro)

158

126

107

101

95

80

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

86

81

76

65

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

125

106

100

95

80

 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 

270 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.