MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2020-145-2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması Başladı

Tarih              : 06.07.2020

Sayı                : 2020-145

Konu              : 2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması Başladı

 

  1. Mali Tatil Uygulamasında Yasal Dayanak
 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
  1. Mali Tatil Uygulanacak Tarihler
 
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 01 Temmuz 2020 - 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacaktır.
 
  1. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Durması
 3.1. Muhasebe Ve Kayıt Süreleri
 
Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir. Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.


3.2. Bildirim Süreleri
 
Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir. Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.


3.3. Dava Açma Süreleri
 
İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
 
Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
 
5064 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.
 
Şöyle ki;
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ile değişik 61’inci maddesinde;
 
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”
 
hükmüne yer verilmiştir.
 
Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde;
 
“Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”
 
hükmü mevcuttur.
 
Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.
 
Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 
Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2020 yılında bu süre 7 Eylül 2020 Pazartesi günü sona ermektedir.
 
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.


3.4. Mali Tatilde Defter ve Belgelerin İbrazının İstenmesi, Vergi İncelemesi
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz." hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.
 
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.


3.5. Mali Tatilde Bilgi İstenmesi ve Tebligat İşlemleri
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, "Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.
 
Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi için de mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
 
İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. 
 
 
  1. Mali Tatilde Sürelerin Uzaması 
4.1. Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri
5604 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir: (5604 sayılı Kanun Md. 1/ 2)
 
-Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
 
Ancak; GİB’in 29.03.2019 tarihinde yayımladığı VUK 115 sayılı sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Bu durumda Mali tatil kapsamındaki vergi beyannamelerin süreleri uzamamaktadır.


4.2. Vadesi Mali Tatile Rastlayan Tarhiyatlarda Ceza ve Faiz Ödemesi
 
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, "Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)"nin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzamış sayılacaktır.
 
4.3.Mali Tatilde Uzlaşma ve İndirim Talepleri
 
İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren Beş gün uzamış sayılacaktır. Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür. 
 
  1. Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler
 
Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 5604 sayılı Kanun’un 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir. (5604 sayılı Kanun Md. 2/ 1)
 
Ancak, söz konusu Kanunla düzenlemelerden bir kısmı 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanları, 5510 sayılı Kanun’un 104’üncü maddesi hükmü uyarınca 5604 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
 
  1. Mali Tatil Uygulaması Kapsamı Dışında Kalan Beyanname, Vergi, Resim ve Harçlar
 
5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır.
 
Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.
 
  1. Mali Tatil Sürelerinin Tablo Olarak Gösterilmesi ve Sonuç
 
Mali tatil süresince beyan ve ödeme tarihlerini gösterir tablo sirkülerimiz ekindedir.
 
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, "Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır." hükmüne yer verilmiştir. 
 
 
Bu düzenlemelere göre 2020 yılında;
 
-Beyan süresi 1-20 Temmuz 2020 tarihleri olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü,
 
-Verilme süresinin son günü mali tatilin son günü olan 20 Temmuz 2020 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 28 Temmuz 2020 Salı günü,
 
mesai saati bitimi olacaktır.
 
 
Not: Beyanname Bildirim ve Ödeme Sürelerine İlişkin Hazırladığımız Tablo  Yazımız Ekindedir.
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

 

 

 

      BEYANNAME/BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

 

 

 
         

 

 

SIRA

DÖNEMİ

BEYANNAME / BİLDİRİM VE ÖDEMENİN TÜRÜ

BEYANNAME/
BİLDİRİM VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

 

 
   

BEYANNAME VERME SÜRELERİ

   

1

2020/Mart

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

27.10.2020

   

2

2020/Mart

Muhtasar Beyanname (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

27.10.2020

   

3

2020/Oca-Şub-Mar

Muhtasar Beyanname (Üç - Aylık / Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

27.10.2020

   

4

2020/Nisan

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

27.11.2020

   

5

2020/Nisan

Muhtasar Beyanname (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

27.11.2020

   

6

2020/Mayıs

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

28.12.2020

   

7

2020/Mayıs

Muhtasar Beyanname (Mücbir Sebepte Olanların)

27.07.2020

28.12.2020

   

8

2020/Haziran

Katma Değer Vergisinin Beyannamesi

27.07.2020

27.07.2020

   

9

2020/Haziran

Muhtasar Beyanname

27.07.2020

27.07.2020

   

10

2020/Haziran

Turizm Payı Beyannamesi

4.08.2020

4.08.2020

   

11

2020/Haziran

Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi

4.08.2020

4.08.2020

   

12

2020/Nis-May-Haz

Muhtasar Beyanname (Üç Aylık)

27.07.2020

27.07.2020

   

13

2020/Nis-May-Haz

Turizm Payı Beyannamesi (Üç Aylık)

4.08.2020

4.08.2020

   

14

2020/Nis-May-Haz

 Katma Değer Vergisinin Beyannamesi (Üç Aylık)

27.07.2020

27.07.2020

   

15

2020/Ocak-Haziran

GEKAP (6 Aylık  /  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi)

4.08.2020

4.08.2020

   

FORM BA - BS BİLDİRİM SÜRELERİ

   

1

2020/Mart

Form BA-BS (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

2

2020/Nisan

Form BA-BS (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

3

2020/Mayıs

Form BA-BS (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

4

2020/Haziran

Form BA-BS

4.08.2020

 

   

ELEKTRONİK DEFTERLERİN BERAT YÜKLEME VE BERAT ONAY SÜRELERİ

   

1

2020/Ocak

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

2

2020/Şubat

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

3

2020/Mart

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi (Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

4

2020/Oca-Şub-Mar

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi (Üç Aylık - Mücbir Sebepte Olanlar)

27.07.2020

 

   

5

2020/Nisan

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi

4.08.2020

 

   

6

2020/Mayıs

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi

31.08.2020

 

   

7

2020/Haziran

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi

30.09.2020

 

   

8

2020/Nis-May-Haz

Elektronik Defterlerin Berat Onay Süresi  (Üç Aylık)

31.08.2020

 

   

ÖDEME SÜRELERİ

   

1

2020/2

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

4.08.2020

   

2

2020/2

2019 Yılına Ait Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

4.08.2020

   

3

7143 - 12. Taksit

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Taksit Ödemesi (12. Taksit)

 

4.08.2020

   

BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ

355 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.