MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-162 Üç Yılda Ortalama Yıllık 500.000 ABD Doları İhracat Yapan İhracatçıya Yeşil Pasaport Verilebilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

Tarih              : 11.11.2019

Sayı                : 2019-162

Konu              : Üç Yılda Ortalama Yıllık 500.000 ABD Doları İhracat Yapan İhracatçıya Yeşil Pasaport Verilebilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

 1- Üç Yılda Ortalama Yıllık İhracat Tutarı 

 

11.11.2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)” Cumhurbaşkanlığı Kararı ile son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500.000 ABD doları üzerinde olan ihracatçı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilecektir.

 

Karara göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı;

 

500 Bin-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir,

10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,

25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç,

50-100 milyon dolar arasındaki firmaların dört,

100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş,

 

yetkilisine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.


 2- Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmeyecek Kişiler

 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmeyecektir.

 

Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlara da yeşil pasaport verilmeyecektir.

 3- Firmaların Belirlenmesi ve Firma Yetkilileri

 

Belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

 

İhracatçı firmaların sahipleriortakları ve çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 4- Başvuru Şekli, Pasaportların İade, İptal ve Bildirimi

 

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecektir. İmzalanan talep formu, bölge müdürlüğünün imzasına sunulacaktır.

 

Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle şahsen yapılacaktır

 

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

 

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 10 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

Karar 11.11.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

932 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.