MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-155-TBMM’ye Sunulan Yeni Vergi Kanunu Teklifi’nin Özeti

Tarih              : 28.10.2019

Sayı                : 2019-155

Konu              : TBMM’ye Sunulan Yeni Vergi Kanunu Teklifi’nin Özeti

 

 

24.10.2019 Tarihinde TBMM’ne Sunulan
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

 
 • Dijital Hizmet Vergisi Geliyor
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile, Türkiye'de sunulan bazı sayısal hizmetlere vergi getirilmesi planlanıyor. Dijital Hizmet Vergisi oranı % 7,5 olarak belirlenmiş olup, bu verginin mükellefi, "dijital hizmet sağlayıcısı" olacaktır.

 • Değerli Konut Vergisi Geliyor
Değeri 5 milyon TL'nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan "Değerli Konut Vergisi" getirilecek. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak.

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar         (Binde 3)
7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar       (Binde 6)
10.000.001 TL'yi aşanlar        (Binde 10) oranında vergilendirilir.
 
 • Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Geliyor
Vergi mahkemesinde istinaf yolu açık alarak ve bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olarak mükelleflerce kazanılan davalarda, mükellef "Kanun Yolundan Vazgeçme" aracını kullanarak temyizden vazgeçerse "indirim" yapılacak.

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

- Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,

- Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,

Ödenmesi gerekiyor.
 
 • Gelir Vergisi Tarifesi Değişiyor
 
Gelir vergisi tarifelerinde ise köklü bir değişiklik yapılarak vergileme dilimleri, yüzde 15-20-27-35- ve 40 olmak üzere 5’e yükseltiliyor. Öngörülen gelir dilimleri ve oranları aşağıdaki şekilde öngörülüyor.
 

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL,  fazlası

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

%27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL),  fazlası

%35

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret  gelirlerinde

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL),  fazlası

%40

 
 
 
 • Tek İşverenden Alınan ve Belli Tutarı Aşan Ücret Gelirleri Tevkifat Yapılsa Da Beyanname Verme Zorunluluğu Kapsamına Alınıyor
Tek işverenden alınan ücretlerin tevkifata tabi tutulmuş olması durumunda, tutarına bakılmaksızın beyanname verilmiyordu. Yapılacak yeni düzenleme ile yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler, tevkifat yapılsa da yıllık beyanname verecek. Bu beyannamede, bordroda yer verilmeyen bazı şahsı harcamaların da indirimine imkan tanınacak.
 
 • Vekalet Ücreti Ödemelerinde Tevkifatın Muhatabı Konusunda Düzenleme Yapılıyor
 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödemekle yükümlü olanlar, ödemenin avukatın müvekkiline yapılması durumunda ise müvekkil tarafından, gelir vergisi tevkifatı yapılacağı düzenleniyor.
 
 
 
 • Kambiyo İşlemlerinde BSMV’si Oranı Arttırılıyor
Kambiyo işlemlerinin BSMV'si de binde 2'ye yükseltilecek. Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2'ye yükseltilecek.
 
 • Sporcu Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Arttırılıyor, Belirli Tutarı Aşan Gelirlere Beyan Zorunluluğu Getiriliyor
En üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan gelir vergisi tevkifatı oranı yüzde 20'ye yükseltilecek, 31.12.2019 tarihine kadar olan tevkifatlı vergileme süresi, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması (500.000 TL) halinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 •  Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan 5 Puanlık İndirimin Kapsamı Genişliyor
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere % 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.
 
 • Serbest Meslek Faaliyetlerinde Uygulanan İstisnaya Sınır Getiriliyor
 
Serbest meslek kazancı içinde istisna tutulan sanatçı, yazılımcı ve mucitlerin bu faaliyetlerinden gelirleri yıllık 500 bin TL'yi aştığında gelir vergisine tabi olacak ve beyanname verilmesi gerekecektir.

GVK 18. Maddesinde yer alan istisna serbest meslek kazançları toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacakları, bu durumda olanların, Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü olmayacağı belirtilmektedir.
 
 • İşverenlere Personel Taşımalarına Yönelik Destek Getiriliyor
Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL'ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.
 
 • Emlak Vergisinde Alt Sınır Getiriliyor
Taslak ile emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek.
 
 • Tapu Harçlarının Hesabında Esas Alınacak Matrahın Belirlenmesinde Yeni Değerleme Yöntemi Geliyor
Tapu harçlarında esas alınan matrahın tespitinde esas alınan “emlak vergi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen değer” ve “gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden" uygulamalarından  vaz geçilerek; "emlak vergisi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenmiş bir değer bulunması durumunda bu değerden az olmamak üzere, gerçek"  değeri şeklinde değiştiriliyor.

Böylelikle yabancılara konut satışında getirilen değer tespitine ilişkin rapor verileri dikkate alınarak, gayrimenkullerin Tapu değerleri rayici oluşturularak, tapu harcı matrahının düşük gösterilmesinin önüne geçilecek.
 
 • Ticari Kazanç Mükellefler ile Şirketlerin Binek Otolarına Ait Gider ve Amortisman İndirimine Kısıtlama Getiriliyor
Düzenleme, şirketlerin binek oto kira tutarlarının ve satın alma durumunda gider yazılan KDV ve ÖTV tutarlarına sınırlama da getiriyor.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL'ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate  alınabilecek.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin  giderlerin  en fazla% 70'i indirilebilecek.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL'yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilecek. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınabilecek. 
 
 • Serbest Meslek Faaliyetlerinde Kullanılan Binek Otolarına Ait Amortisman ve Giderlere Kısıtlama Getiriliyor
 
Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL'yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilecek.( Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)"

"(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla % 70'i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL'ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)"
 
 • Konaklama Vergisi Geliyor
 
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama vergisinin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı %2' dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı üç katına kadar artırmaya veya %1'e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Ayrıca konulan geçici madde ile; %2 olarak belirlenen Konaklama vergisinin 31.12.2020 tarihi sonuna kadar %1 olarak alınması düşünülüyor.
 
 • Spor Hakemlerinin Gelirlerine Uygulanan İstisna Kaldırılıyor
Spor yarışmalarını yöneten hakemlerin bu iş için aldıkları ücretler istisna olduğundan vergilendirilmiyordu. Ancak ilgili hüküm kaldırılacağından bu tür ücretlerin vergilendirilmesi düşünülüyor.

193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi yürürlükten kaldırılacaktır.
 
 
 • Mükellef Kayıtlarının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Terkini Sistemi Geliyor
 
Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin resen terkinlerinin yapılabilmesine yönelik yasal düzenlemeler getiriliyor.
 
 • Vergi Usul Kanununda Yer Alan Uzlaşma ve İndirim Konularında Mükellef Lehine Önemli Düzenlemeler Getiriliyor
Vergi ziyaı cezalarında ilk seferde uygulanan ½ indirimin, müteakip cezalar için de aynı şekilde uygulanması, uzlaşılan vergi ve cezanın %75’inin uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde geriye kalan %25’inin indirileceği yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Böylelikle tarhiyatlarda hem uzlaşma hem de indirim hakkı birlikte kullanılabilecek.

İzaha davet kapsamında 370 inci maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen (VUK 359 Kapsamında olanlar) mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

 
TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

 
Saygılarımızla.
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

599 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.