MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-153-e-Defter ve e-Belge Uygulamasına İlişkin Son Düzenlemeler

Tarih              : 25.10.2019

Sayı                : 2019-153

Konu              : e-Defter ve e-Belge Uygulamasına İlişkin Son Düzenlemeler

  

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;
 
 • 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile elektronik defter mecburiyeti kapsamı ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 
 • 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik belge düzenleme mecburiyeti kapsamı genişletilmiş olup; her bir belge türü itibariyle elektronik belge düzenleme mecburiyeti getirilen mükellefler, uygulamanın başlama zamanları ve düzenlemeye aykırı hareket eden mükelleflerle ilgili uygulanacak müeyyideler hakkında bilgiler,
 
Bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 
I- ELEKTRONİK DEFTER (e-DEFTER) UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLER VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI
 
 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kapsamına alınan mükellefler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir, 
 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), 
 • Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır, 
 • Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, 
 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabileceklerdir, 
 • Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabileceklerdir, 
 • e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir. 
 • Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir, 
 • Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir, 
 • Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir. 


II- ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEME MECBURİYETİ GETİRİLEN MÜKELLEFLER VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI
 
 
 1. E-FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ
 1.1. E-Fatura Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler ve Geçiş Süreleri
 
 • 2018 -2019 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 
2018-2019 yıllarında yukarıda belirtilen şartları taşıyan mükellefler, 01.07.2020 tarihinde, 2020 ve müteakip yıllarda bu şartları taşıyan mükellefler ise, şartı sağladıkları ilgili yılı izleyen yılın Temmuz ayı başından itibaren E-Faturaya geçmek zorundadırlar,
 
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler,
 
Bu şartı 2019 yılında sağlayan mükellefler, 01.07.2020 tarihinde, 2020 ve müteakip yıllarda şartı sağlayanlar ise, şartı sağladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar,
 
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (gazlı ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamülleri) imal, inşa ve/veya ithal edenler,
Bu şartı 2019 yılında sağlayan mükellefler, 01.07.2020 tarihinde, 2020 ve müteakip yıllarda şartı sağlayanlar ise, şartı sağladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar,
 
 • Mal veya  hizmetlerin  alınması,  satılması,  kiralanması  veya  dağıtımı işlemlerini Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan İnternet site sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyette bulunan İnternet reklamcılığı hizmet aracıları,
 
Yukarıda belirtilen kapsama giren mükellefler, 01.07.2020 tarihinde, 2020 ve müteakip yıllarda bu tür faaliyette bulunacaklar ise, bu işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde E-Fatura kullanmaya başlayacaklardır.
 
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
 
Yukarıda belertilen kapsama giren mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, 2020 ve müteakip yıllarda bu faaliyetlere başlayacak olanlar ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde E-Fatura kullanmaya başlayacaklardır.
 
 • İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması Zorunluluğu
 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye' de etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01.07.2017 tarihinden (Türkiye'de etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.


1.2. E-Fatura Kapsamına Giren Mükelleflerin E-Arşiv Faturaya Geçme Zorunluluğu
 
 • 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)'nde yer alan açıklamalara göre, e- Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 01.01.2020 tarihine kadar, 
 • Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da bu Tebliğin "IV.1.4" numaralı bölümü E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dahil mükelleflerin ise, bu Tebliğin "IV.1.5." numaralı bölümünde belirtilen süreler içinde (E-Fatura ile birlikte E-Arşiv Faturaya geçmeleri), 
 • e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde başvurularını ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek ve bu tarihten düzenleyecekleri faturaları, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerle gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlarla gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura düzenlemeleri zorunludur.
1.3. E-Fatura Kapsamına Alınan Mükellefler E-Deftere Geçmek Zorundalar
 
 • 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kapsamına alınan mükellefler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir,
1.4. Ceza Uygulaması 
 
 • Zorunluluk getirildiği halde e-Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile E-Fatura şeklinde düzenlenmesi gereken faturayı, bu Tebliğin 'V.7." ve "VIII." nu bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
 
 
 1. E-ARŞİV FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ
2.1. E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler
 
 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir, 
 • 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)'nde yer alan açıklamalara göre, e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 01.01.2020 tarihine kadar, 
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi) aşması halinde, söz konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmeleri zorunlu hale gelmiştir, 
 • Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu fatura e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır,
 • Tebliğin yayım tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da bu Tebliğin "IV.1.4" numaralı bölümü Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dahil mükelleflerin ise, e-Faturaya başlama süreleri içinde e-Arşiv Fatura kullanmaya da başlamaları gerekmektedir, 
 • e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde başvurularını ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir, 
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerle gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlarla gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir, 
 • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır, 
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere İnternet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyet yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı sağlayıcıları, İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan İnternet siteleri sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan İnternet reklamcılığı hizmet aracıları, 01.01.2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başla mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır, 
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkine-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir, 
2.2. Cezai İşlemler
 
 • Söz konusu faturaların bu Tebliğin "V.7." ve "VIII." nu bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.
 
 
 1. E-İRSALİYE DÜZENLEME MECBURİYETİ


3.1. E-İrsaliye Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler
 
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır,
 • 01.2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alanlar, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların (gazozlu içecekler ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamüllerin) imal, inşa, ithalini bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır, 
 • 01.2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların (gazozlu içecekler ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamüllerin) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri bulunacak mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözle istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır, 
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren, maden ruhsatı sertifikası alanların, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımı verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan ü kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden me gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile insülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır, 
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren, şeker imalini gerçekleştirenlerin e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır, 
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren, demir ve çelik (GTİP 72) ile demir çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır, 
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren, Gübre Takip Sistemi'ne kayıt olacak kullanıcıların, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır, 
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihten itibaren e-İrsaliye uygulamasına başlayacaklardır,
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep De Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.01.2020 tarihine kadar tamamlayarak, bu tarihte e-İrsaliye uygulamasına başlamaları gerekmektedir.
 • 01.01.2020 tarihinden itibaren, Hal Kayıt kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır,
 
3.2. Ceza Uygulaması
 
 • Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellef e-İrsaliye şeklinde düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt sevk irsaliyesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefleler 232’nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
 
 
 1. E-SERBEST MESLEK MAKBUZU MECBURİYETİ
4.1. E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler
 
 • 01.02.2020 tarihi itibariyle, faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbaplarının, 01.06.2020 tarihinde, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri gerekmektedir, 
 • 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete yeni başlayacak olanların ise, işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri gerekmektedir,
 • Buna göre; tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayı başından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
4.2. Ceza Uygulaması
 
 • Zorunluluk getirildiği halde e- Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Serbest Makbuzunu, e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Meslek Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232’ nci maddenin fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.
 
 1. E-MÜSTAHSİL MAKBUZU MECBURİYETİ
5.1. E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler
 
 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti işiyle iştigal eden mükellefler ile Başkanlıkça kendilerine e-Müstahsil Makbuzu uygulaması zorunluluğu getirilen mükelleflerin bu Tebliğin "IV.5.5." numaralı bölümünde belirtilen tarihten itibaren düzenleyecekleri müstahsil makbuzlarını "e-Müstahsil Makbuzu" düzenlemeleri zorunludur,
 • e-Müstahsil Makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 01.07.2020 tarihine kadar (11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep De Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar) (2020 veya müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzunu "e-Müstahsil Makbuzu" olarak düzenlemeleri zorunludur.
5.2. Ceza Uygulaması
 
 • Zorunluluk getirildiği halde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Müstahsil Makbuzu düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
 
 
 1. E-GİDER PUSULASI MECBURİYETİ
6.1. E-Gider Pusulası Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler
 
 • Tebliği tarihi itibariyle, e-Gider Pusulası düzenleme kapsamına alınan mükellef veya mükellef grubu belirlemesi yapılmamış olup, Başkanlığa bu konuda düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır, 
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör v tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir, 
 • Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde Gider Pusulası uygulamasına dahil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin yazıda belirtilen süreler içinde e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği gider pusulalarını, e-Gider Pusulası olarak düzenlemeleri gerekmektedir,
6.2. Ceza Uygulaması
 
 • Zorunluluk getirildiği halde e-Gider Pusulası uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Gider Pusulası şeklinde düzenlenmesi gereken Gider Pusulasını e-Gider Pusulası düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Gider Pusulası olarak düzenleyenler ve alanlar mükellefler (232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayıl hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
 
 1. ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI
7.1. Kara Ve Deniz Yolu İle Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefler Kapsamında Elektronik Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
 
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 01.01.2021 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet Uygulaması kapsamında, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.
7.2. Sinema İşletmelerinin Elektronik Bilet ve Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu
 
 • Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 01.07.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.
 
 1. ELEKTRONİK SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ
 
 • E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.
 
 
 1. E-SİGORTA POLİÇESİ
 
 • E-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.
 
 1. E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ UYGULAMASI
 
 • E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.
 
 1. E-DEKONT UYGULAMASI
 
 • E-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, bankalar istemeleri halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
 
 
 • 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ 
 • 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ

1017 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2020 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.