MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-114-2019 Yılı E-Fatura E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamaları

Tarih              :  04/12/2018

Sayı                :  2018-114

Konu              :  2019 Yılı E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamaları

 

01/01/2019 Tarihinden İtibaren İlk Defa E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Kapsamına Girecek Mükellefler İle Öteden Beri Bu Kapsamda Olan Mükelleflerin 01/01/2019 Tarihinden İtibaren E-Arşiv Raporlarını Gönderme Süreleri Değişikliği İle İlgili Açıklamalar Bu Sirkülerimizin Konusunu Oluşturmaktadır.
 
 
1)- 01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN İLK DEFA E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER

 
20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;

 
a)- 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
 
  • İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur),

b)- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
 
  • Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )
 
c)- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,
 
  • Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),
 
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.


Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den anlaşılacağı üzere;
 
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.
 
 
Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
 
Mükelleflerin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

 
2)- 01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN E-ARŞİV RAPORLARININ GÖNDERİLME SÜRESİ DEĞİŞTİ

 
“E-Arşiv Teknik Kılavuzu" güncellenerek, en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi gereken “e-Arşiv Raporları01/01/2019 tarihinden itibaren günlük olarak raporlanacaktır.
 
Buna göre e-Arşiv Faturaya ilişkin Elektronik Arşiv Raporlarının 01/01/2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun olarak oluşturulması ve mali mühürle imzalanarak e-Arşiv uygulaması üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına günlük olarak gönderilmesi gerekmektedir. 
 
 
Güncellenen söz konusu Teknik Kılavuza göre;
 
  • E-Arşiv Fatura uygulamasına PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Gelir İdaresi Başkanlığından izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları e-arşiv faturalara ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporlarını aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 
  • 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 02.01.2019 gününün sonuna kadar, 
  • 01/01/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar
 
  e-Arşiv uygulaması üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
 
 
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
 
 
KAYNAK:
GİB - http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html

687 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.