MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2018-107-Uyumlu İşverenlere Prim Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Getirildi

Tarih              :  20.11.2018

Sayı                :  2018-107

Konu              : Uyumlu İşverenlere Prim Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Getirildi

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı 15.11.2018 tarih 2018/39 sayılı Genelge ile bazı yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesi kapsamında, 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirme imkânı getirilmiştir.

Daha önceden konuyla ilgili; 31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazetede 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de de “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştı.

Bu kapsamda yapılacak taksitlendirme sonucunda işverenler aşağıda belirtilen avantajlardan yararlanmış olacaklardır:
 • Daha az teminat verilmesi,
 • Normal tecil faizi yerine, Zor Durum derecesine göre belirlenecek daha az oranlı tecil faizi hesaplanması,
 • Daha uzun vadeli taksitlendirme
Bu kapsamda yapılandırılabilecek borçlar ve uyumlu işveren olmanın şartları şunlardır;
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Ünitede en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,
 • Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması,
 • Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,
 • Mali açıdan çok zor durumun bulunması,
 • Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması,
Gerekmektedir. 
 
 
Bu kapsamda değerlendirilecek borçlar bakımından “Çok Zor Durum” tespiti;
 • Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı = Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kaldıraç Oranı = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplam Varlıklar
 • İşletme hesabı veya zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen veserbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.
Nakit Oranı = Kasa + Banka / Kısa Vadeli Borçlar
Likidite Oranı = Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar /Kısa Vadeli Borçlar
Kaldıraç Oranı = Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar
 • Değerlendirilme sonucu;
a) Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması,
b) Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması,
c) Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması

Şartlarının bir arada bulunması zorunludur.

Çok Zor Durum’ un Varlığına İlişkin Bu Tespit;

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış olan serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli mali müşavirler (YMM), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor" (Ek-lB) örneğine uygun olarak düzenleyecekleri, talep tarihinden en çok 3 ay öncesine ait rapora, ruhsat belgeleri ile bağlı bulundukları meslek odalarından alınmış faaliyet belgesini ve yaptıkları hesaplamalara esas olan belgelerin fotokopilerini de eklemek suretiyle yapılabilecektir.

Bu  3 şartı birlikte taşıyan borçluların çok zor durumda oldukları kabul edilerek Genelgede belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunarak, buna göre uygulanacak tecil faizi alınmak suretiyle prim borçları tecil edilir.
 
Saygılarımızla.
 
            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.


Genelgeye Ulaşmak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20181120_01

462 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.