MERKEZ0(212) 433 83 00
ANTALYA0(242) 248 26 06
ANKARA0(312) 438 36 14
BURSA0(224) 240 09 07
KAYSERİ0(352) 220 50 40

2019-5-2019 Yılında VUK’na Göre Uygulanacak Had ve Tutarlar

Tarih              : 03/01/2019

Sayı                : 2019-5

Konu              : 2019 Yılında VUK’ na Göre Uygulanacak Had ve Tutarlar  

 

31/12/2018 tarih 30642 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:504) ile;  

213 sayılı VUK’nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların, 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki listede gösterilmiştir.

  

Saygılarımızla. 

            BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

 

2019 YILINDA VUK’NA GÖRE UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR

 

MADDE 104

İLANEN TEBLİĞLERDE

TUTAR (TL)

İlanın Şekli

 

1-İlanın Vergi Dairesinde yapılması

2.700 TL

3-İlanın;

 

* Vergi Dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.700-270.000 TL

*Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

270.000 TL ve Üzeri

MÜKERRER MADDE 15

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME

33 TL

MADDE 153/A

TEMİNAT TUTARI

120.000 TL

MADDE 177

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

 

1. Yıllık;

 

Alış Tutarı

230.000 TL

Satış Tutarı

320.000 TL

2. Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

120.000 TL

3. İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı

230.000 TL

MADDE 232

Fatura Kullanma Mecburiyeti

1.200 TL

MADDE 252

Muhtarların Karne Tasdikinde Aldığı Harç Tutarı

3,30 TL

MADDE 313

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş ve Peştamalıklar

1.200 TL

MADDE 343

En Az Ceza Haddi

 

Damga Vergisinde

14,8 TL

Diğer Vergilerde

29 TL

 

MADDE NO

USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI

2019 YILI

MADDE 352

   I.DERECE USULSÜZLÜK CEZALARINDA (KANUNA BAĞLI CETVEL)

TUTAR (TL)

1- Sermaye şirketleri

 180 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 110 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 55 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 25 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 7 TL

II. DERECE USULSÜZLÜKLER

 

1- Sermaye şirketleri

98 TL 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25 TL 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 3,90 TL

MADDE 353

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

290 TL 

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

290 TL 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

14.800 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000 TL

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 7.000 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100 TL

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000 TL

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.4800 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100 TL

MADDE 355

DAMGA VERGİSİNE İLİŞKİN CEZALARDA

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40 TL

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 490 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 1.200 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 600 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 300 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.480.000 TL

MADDE 370

İzaha Davet

 

   Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

70.000 TL

 

 

 

 

 

279 kişi tarafından görüntülenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ


BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş.


Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. vergi ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veren profesyonel bir organizasyondur.

© Copyright 2016-2019 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.